vizualizace exterieru - pohled přes řeku
koncept
vizualizace exterieru - pohled přes řeku
foto stav - Prádelna
vizualizace multifunkčního sálu
vizualizace klubovny
koncepce
koncepce
koncepce
půdorys 1np
půdorys 2np
půdorys 3np
půdorys 4np
pohled
pohled

KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA

Český Krumlov je schizofrenní město. Neví, čím je nebo čím chce být. Chybí zde sounáležitost. Jak by zde taky mohla být. Město nikdy nemělo své domorodce. Pospolitost, která by zde sídlila po několik generací a která by zde vytvořila pevnou komunitní atmosféru.

Město ztrácí alternativní kulturu, která místní obyvatele vždy přitahovala. Z města mizí místa, kam si Krumlováci zajdou na pivo nebo na koncert. Podniky se zavírají nebo se přesouvají. Chybí zde místo pro komunitu, která by primárně místní, ale i turisty obohacovala tématickými workshopy, přednáškamii či cvičeními. Místo, které by propagovalo místní řemeslníky a umělce, a prezentovalo jejich výrobky a design.

V samotném centru města se nachází objekt bývalé prádelny a čistírny v Hradební ulici č.83. Tento dům si vybírám pro návrh nového multifunkčního kulturního, komunitního a vzdělávacího centra s velkým sálem.

Nástavbu pro multifunkční sál se zázemím navrhuji jako dvě subtilní minimalistické hmoty se sedlovou střechou zasazené do těžké struktury původního domu. Materiálově sjednocuji jejich střechu a boční fasády do jednolitého pláště z dřevěných latí, který se z koncepčního hlediska chová jako přikrývka ulehající na křehký skleněný prvek vsazený do nepravidelného monolitu. Celkový výraz stavby vytváří dialog starého a nového, ale také svou archetypální formou v materiálové kombinaci černého dřeva a keramických bobrovek splývá s charakterem Hradební ulice a panoramatem města.

Diplomová práce - Jaroslav Schwarz v atelieru prof. Stempela na FA ČVUT
Zastavěná plocha: 595 m2
HPP: 1890 m2
OP: 7260 m3

KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA
Český Krumlov
diplomová práce 2020
Jaroslav Schwarz
01/01
vizualizace obytného prostoru
axo
vizualizace exteriéru
fotografie exteriéru stav
vizualizace obytného prostoru
vizualizace obytného prostoru
vizualizace útulny
1np
2np
3np
axo půdorys
axo řez
pohledy

Architektonická studie řeší stavební záměr rekonstrukce stodoly za účelem zobytnění objektu pro manželský pár. Budova stodoly je součástí srostlých budov na statku v Nových Sídlech.

Statek se nachází na rozlehlých pozemcích na okraji obce, s odstupem od přilehlé komunikace a s dalekými výhledy do krajiny, na pasoucí se koně a zapadající slunce. S novým zadáním navazujeme na rekonstrukci podkroví hlavního objektu na statku.

Naším zadáním je zobytnění stávajících prostor stodoly, která je součástí srostlých budov obklopující dvůr statku. Jedná se o budovu s kamennými opukovými stěnami v přízemí a dřevěným krovem s keramickými taškami.

Jedním z požadavků investora je navrhnout rekonstrukci objektu tak, aby nenarušila venkovský ráz statku a neměnila výrazně napojení na okolní stavby, do kterých nezasahujeme. V návrhu zachováváme výšku budovy i sklon střechy, obrysy domu zůstávají stejné. Ale však z důvodu zkvalitnění bydlení pod šikmými stěnami v podkroví navrhujeme do střechy zasadit čtyři plechové vikýře - jídelna, kuchyň, pracovna, zašívárna v podkroví.

V přízemí zachováváme průjezd do dvora, průchod do stájí a také vstup do sklepa s kamennou klenbou. Část přízemí využíváme jako vstupní prostory se schodištěm a výtahem, kterým se dostáváme do patra, do srdce domu.

Objevuji převýšený prostor s knihovnou, který díky dvěma vikýřům naproti sobě působí velkoryse. Kamenné jádro domu s krbem a televizní stěnou má v sobě schované schodiště vedoucí přes pracovnu do podkrovní zašívárny, kde má člověk chuť si na chvíli odpočinout. Po čase sejdu dolů a za schovanými dveřmi v knihovně nacházím soukromí investorů.

STODOLA
návrh rekonstrukce
01/01
koncept
chudenice vizualizace návrh 1
chudenice vizualizace stav 1
chudenice vizualizace návrh 2
chudenice vizualizace stav 2
chudenice vizualizace návrh 3
chudenice vizualizace stav 3
chudenice vizualizace návrh 4
chudenice vizualizace stav 4
axonometrie
chudenice řez AA
chudenice řez BB
chudenice řez CC
chudenice řez DD

REVITALIZACE NÁVSI V CHUDENICÍCH

Náves obce Chudenice již nějakou dobu slouží pouze jako místo, které se obchází, protože zde není nic, co by místní obyvatele (nepočítaje pár sezónních slavností – vánoční betlém či májka) přimělo se zastavit a trávit zde svůj čas. Ve středu této organicky rostlé návsi je rybník, mající sic relativně zdravý průtok, ale sloužící pouze coby hasičská nádrž. Kolem rybníka jsou bez jakékoliv koncepce umístěné solitérní jehličnaté keře, umístěné v minulosti zřejmě za jediným účelem: nepotřebují příliš velkou údržbu. Zadáním obce bylo primárně vyřešit nešťastné pojetí zeleně, společně s cílem navrátit rybníku původní přírodní charakter.

Na počátku jako vždy hledáme, co všechno by se dalo v co největší míře zachovat. Jsou tím čersvě realizované cesty ze žulových kostek a parkovací stání na severní straně řešeného území. Redukujeme plochu rybníka na zhruba 2/3 původní velikosti, dáváme mu organický tvar a přesouváme ho dál od silnice. Toto umožňuje zrušení kovového zábradlí u chodníku a vytvoření okružní pěšiny napojené na okolní cesty, zlepšující prostupnost celé návsi a nabízející jednak důvod se zastavit a usednout na lavičku nebo prostě mít možnost podnikat krátké procházky kolem.

Pěšina prochází dvojím charakterem řešeného území. Jedním je přírodní západní část, pěšina zde dostává podobu štěrkové cesty, vytvářejíc meandry ve zvlněné krajině listnatých stromů, keřů a bylinných podrostů. Výrazným prvkem zde je vrba na mírném kopci s lavičkou, jenž nabízí možnost usednout a schovat se v povislých větvích tohoto stromu. Břehy jsou ze skládaného přírodního kamene a břehových rostliných společenstev. Nacházejí se zde také schody do vody, pro ty využíváme žulové bloky z bývalé zámecké kašny. Druhý charakter uzemí je spíše městský a pevný, cesta je pojata jako lávka z modřínových prken na dřevěných kůlech, které stářím dostanou našedivělý vzhled.

Na severní straně se lávka rozrůstá v pobytové terasy, na jižní straně lávku kříží molo, pod kterým se nachází požerák a betonový bezpečnostní přepad vody. Na dřevěné terasy a parking v severní části navazuje zapuštěné sezení s pěti stoly z masivního dubového dřeva, sloužící k setkávání místních obyvatel či turistů např. při návštěvě hospody. Sezení ve stínu zajišťují nově vysazené lípy. Nový altán má variabilní využití. Jeho velikost, záměrně vynechaná volná trychtýřovitá částečně nezpevněná/zpevněná) plocha před ním a možnost otevření bočních stran umožňuje lidem uspořádat komorní koncert, betlém, letní kino, trhy apod. Nebo může býti zkrátka obyčejným altánem. místem, kde se lidé mohou jednoduše poflakovat.

Tým: LBNK architekti, krajinářské řešení Karolína Suchá
Plocha řešeného území: 2956 m2

NÁVES V CHUDENICÍCH
revitalizace veřejného prostranství
Chudenice
studie 2023
01/01
rodinný dům vizualizace
skica
vizualizace obytného prostoru
vizualizace
vizualizace
vizualizace ulice
půdorys 1np
axo
axo
axo
axo
řez
pohledy

DŮM PRO MLADOU RODINU

Architektonická studie řeší stavební záměr novostavby rodinného domu v zahradě poblíž historické návsi obce Prosenice, na rozhraní rostlé řadové zástavby a zahradních domků.

parcela č. 86/1 (k.ú. Prosenice) / LV č. 150
výměra: 861 m2

Pozemek se nachází na krásném místě, obklopen zahradami a sadem, mírně stranou od rušnější návsi. V návaznosti na tradiční místní tvarosloví přiznaných cihel ve fasádách navrhujeme domu “druhou kůži”, kterou tvoří variovaná polopropustná cihelná zeď na hranici pozemku s veřejným prostranstvím - příjezdovou cestou, a také jižním směrem v šíři domu - existuje tak možnost dům oběhnout dokola, sednout si s knihou na parapet, nebo v mikroklimatu mezistěn pěstovat byliny, či růže.

Dalšími hodnotami místa je skleník a jezírko v severovýchodním rohu, které budou vyžadovat péči a rekultivaci, ale pro žiot v zahradě jsou velmi příznivé. Návrh počítá se zachováním velkého ořechu, na který směřuje výhled z hlavního obytného prostoru a ložnice, společně se sadem v pozadí.

Po průchodu zádveřím dále do domu se ocitáme v “kloubu” s průhledem do zahrady přes hlavní převýšený obytný prostor, ale i dvě obytné chodby, zakončené čtecím koutem. Sekvence pokojů na fasádě jsou odděleny od kuchyně s jídelnou a obývákem přiznanými monolitickými betonovými sloupy s otiskem prkenného bednění a vestavěným nábytkem, spojující tak nosnou a užitnou funkci. Stejným jazykem je tvořen i ostrůvek kuchyně; z prostoru tak vystupují tyto tři betonovo-dřevěné oblé hmoty.

DŮM PRO MLADOU RODINU
novostavba rodinného domu
Prosenice u Přerova
studie 2023
01/01
vizualizace hvězdárny
axo
vizualizace domu
kavárna
vstupní hala
situ
pudorys 1np
pudorys 2np
pudorys 3np
pusorys strechy
pohledy hvezdarny

HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV

Jak má vypadat hvězdárna v jedenadvacátém století? Neklademe si takto velkolepou a naivní otázku. Navrhujeme obyčejnou hvězdárnu do prostějovského parku, v návaznosti na dnešní dosluhující budovu.

Cílem není pompéznost, ale adekvátnost. Přes tuto pragmatickou úvodní tezi však musíme poznamenat, že pozorování hvězd, obdobně jako sledování západu slunce nad horizontem oceánu, anebo zkušenosti blízké smrti jsou prožitky, které nás přesahují. Prožitky, při nichž cítíme vlastní maličkost, ale i jednotu; jedno-duchost Kvality.

Navrhujeme hvězdárnu plnou obyčejných Kvalit, umožňující vnímání tohoto přesahu, poklidné bádání, vzdělávání a výuku, ale i prosté posezení u kávy, nebo úkryt v parku před deštěm.

HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV
soutěžní návrh - 3. místo
Kolářovy sady, Prostějov
studie 2022
01/01
knihovna interier
pohled na budovu
VESTIBUL
axonometrie
víceúčelový sál
atrium knihovny
situace
koncept
pudorys 1np
pudorys 1np
pudorys 1np
rez
rez

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VYSOKÉM MÝTĚ

Budova městské knihovny se nachází v přízemí historické budovy "U koruny" - čp.70, která v minulosti prošla řadou rekonstrukcí, naposledy v roce 1992, kdy se do ní městská knihovna přestěhovala. Vnímání života, svobody a pohybu ve veřejném prostoru se za posledních třicet let změnilo a zřejmě se za dalších třicet let opět změní. Knihovna nyní nemá sloužit jako půjčovna a sklad knih, ale má potenciál stát se místem pro setkávání ve volném čase, studium, práci, nebo pro přednášky a kulturu.

Cílem rekonstrukce je zpřehlednění stávajících prostor knihovny, propojení jednotlivých částí a vytvoření bezbariérového prostředí. Potenciál zde nacházíme ve využití dvora, který se v návrhu stává těžištěm dění. Atrium inspirované klášterními rajskými zahradami utváří svébytná dvorní přístavba, která je klíčem k propojenosti celého přízemí. Dvorní část nabízí víceúčelové prostory pro přednášky, autorské čtení, nebo volnočasové aktivity. Rekonstrukce knihovny přináší větší komfort také pracovníkům knihovny, od nových kanceláří po technické vybavení. Klademe důraz na udržitelné materiály a obnovitelné zdroje energií – nové dvorní křídlo bude z dřevěných konstrukčních prvků, se zelenou střechou a solárními panely. Dešťová voda bude díky akumulační nádrži využita pro zalévání zeleně.

konzultace:
prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta
MgA. Martin Kožnar

Zastavěná plocha: 1300m2
Užitná plocha: 880m2
Obestavěný prostor: 6050 m3

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VYSOKÉM MÝTĚ
návrh rekonstrukce
Litomyšlská 69 a 70, Vysoké Mýto
studie 2022 / DSP 2023
01/01
vizualizace domu
axo
vizualizace domu
vizualizace domu
interier obývací místnost
interier obývací místnost
galerie
pudorys 1pp
pudorys 1np
pudorys 2np
pohledy

NOVOSTAVBA DOMU PRO RODINNÉ BYDLENÍ POD LESEM, NA LOUCE.

Rozsáhlý pozemek nabízí dostatek prostoru pro bohatý stavební program a současně je výzvou jeho celkové uspořádání.

Dům navrhujeme umístit v těžišti pozemku dostatečně daleko od příjezdové komunikace, v soukromí a s výhledy. Poloha domu jej rozděluje a určuje různé atmosféry v návaznosti na aktivity plynoucí z navazujících funkcí domu, od garáže a dílny přes fitness a relax, posezení na terase, až po sběr jablek v sadu.

Nadstandardní část náplně domu je skrytá z velké části pod terén, což umožňuje zachovat relativně skromnou archetypální podobu objektu vystupujícího na povrch - vidíme prostě chalupu. Pod chalupou se však “cosi” skrývá. Cosi bohatého, cosi umožňujícího parking dvou aut v garáži, práci v dílně nebo sportovní vyžití od fitness po plavání se saunou.

Tato skrytá spodní část je obnažena jen v několika místech, která slouží jako přístupové body a vytváří specifická zákoutí. Suterén současně funguje jako sokl pro obytnou část domu.
Podlaží na terénu je prakticky průchozí ze čtyř stran - hlavní vstup se zápražím je zapuštěn v západní štítové stěně, dům je ale prostupný také napříč - severojižně v hlavním obytném prostoru - skutečné propojení s přírodou; jižním směrem na terasu s grilem, severně do zákoutí zahrady směrem k lesu a potenciálnímu jezírku, či ohništi. Východním směrem se pak otevírá ložnice do nejvíce soukromé části pozemku.

Druhé obytné podlaží slouží dětem a případně návštěvám, objekt je také připraven na vícegenerační fungování - obsahuje samostatnou garsonku se skrytým schodištěm “propichujícím” vertikálně celý dům.

BYDLENÍ NA LOUCE
novostavba domu pro rodinné bydlení
Pohořany - Olomouc
studie 2022
01/01
vizualizace okuchyně
KONCEPT
vizualizace kuchyně
VIZUALIZACE OBYTNÉHO PROSTORU
vizualizace obytného prostoru
vizualizace obytného prostoru
vizualizace vstupu
vizualizace vstupu
stav 1np
bourané 1np
nové 1np
návrh 1np
stav 2np
bourané 2np
navrh 2np
navrh 2np
řez navrh
řez
řez
řez
řez
PŘÍKAZY
rekonstrukce bytu kulturní památky
Příkazy u Olomouce
studie 2023
01/01
vizualizace interieru, statek
koncepce
statek_vizualizace
vizualizace obytného prostoru
vizualizace obývacího pokoje
vizualizace schodiště
vizualizace výhledu skrz kuchyň
axonometrie
půdorys 1np
půdorys 2np - návrh
půdorys 2np - návrhované vs bourané
příčný a podélný řez
pohled na střechu a JZ pohled
situace

REKONSTRUKCE PODKROVÍ U RODINNÉHO STATKU

Statek se nachází na rozlehlých pozemcích na okraji obce, s odstupem od přilehlé komunikace a s dalekými výhledy do krajiny, na pasoucí se koně a zapadající slunce.

Zadání: návrh aktualizace dispozičního řešení pro rodinu se dvěma dětmi, oddělení “dětské” a “dospělé” zóny s důrazem na hlavní společný prostor - obýváko-jídelno-kuchyni. Samostatná koupelna pro děti a rodiče, technická místnost s “návštěvní” toaletou, pracovna.

Požadavek na členění prostoru, jeho diverzitu a hierarchii, spolu s centrálně umístěným schodištěm generuje vysunutí obytných částí s pokoji do štítů objektu. Na tyto logicky navazuje hygienické zázemí a oba konce prorůstají ve středu domu s hlavním obytným prostorem.

Schodiště navrhujeme ponechat otevřené a oddělit jej masivním blokem nábytku po všech stranách plnícím funkci zábradlí, ale prakticky fungujícím spíše jako knihovna na jedné straně, kuchyňská linka na druhé straně, nebo úložné zázemí s psacím stolem v pracovně.

Důraz je kladen na obytnost prostoru, pohodlné užívání a užitnost. Současně návrh jednoznačně odděluje nově vložené prvky barevností i materialitou. Největším konstrukčním zásahem a nejvýraznějším prvkem je nový vikýř s plným prosklením a navazující lodžie s jihozápadními výhledy, zdůrazňujíc výhody situace.

STATEK
rekonstrukce podkroví statku
Nová sídla / Cerekvice - Litomyšl
studie 2022
01/01
vizualizace exterieru
rekonstrukce před a po
pohled z pavlače
vizualizace interieru
vizu interieru
axonometrie projektu
rozložená axonometrie
půdorys 1np
půdorys 1np návrh
půdorys 2np
půdorys 2np návrh
půdorys vloženého patra
řezopohledy
schwarzplan města Olomouc

REKONSTRUKCE DVORNÍHO TRAKTU NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI

Navrhujeme drobné dispoziční úpravy a úpravy fasády i střechy dvorního traktu měšťanského domu na Dolním náměstí v Olomouci. Jedná se o kulturní památku, object je take v městské památkoové rezervaci. Statvební zásahy presto nebohou být pouze pietního charakteru, object totiž prošel řadou přestaveb vč. necitlivých úprav koncem sedmdesátých let, kdy byla uřezána historická pavlač a instalována paneláková okna. Snažíme se vrátit původní podobě, resp. její kultivované interprretaci a uvolnit dnešní potenciál objektu.

Novými dispozicemi budou (v souladu s RP pro MPR) komerční jednotky se sociálním zázemím v 1.NP a byty 2-3kk s galerií ve 2.NP. Předmětem studie jsou i povrchové úpravy dvora.

V přízemí 3 komerční jednotky se samostatnými vstupy přímo z nádvoří a se samostatným zázemím. Navrhujeme částečnou obnovu pavlače formou lehké ocelové konstrukce, navzaující na historické odkazy a navrácení původních proporcí do fasády úpravou stávajících otvorů a přidáním dalšího otvoru.
Ve 2.NP 3 samostatné obytné jednotky pro studenty či mladý pár, dispozičně 2+1, resp. 3kk s galerií. Otevření nyní nepříštupného půdního prostoru a propojení s 2.NP umožňuje vložení galerie nad malou část půdorysu. Získáme tak značný prostor navíc a dokážeme zhodnotit a oživit stávající objekt, výšková užitnost prostoru zůstane vyhovující.

V plechové střeše navrhujeme několik prosvětlujících otvorů - světlíků. Krov bude zachován, pokud to jeho stavebně-technický a statický stav umožňuje, bude doplněn o tepelnou izolaci. V opačném případě bude nahrazen novým krovem v téže výškové úrovni.

Tým: LBNK architekti, konzultace Martin Kožnar (martinkoznar.cz) a Petr Obermann, statika Martin Lerch (statika design s.r.o.), profese externí
Zastavěná plocha: 111 m2
HPP: 240 m2
OP: 920 m3

DOLŇÁK
rekonstrukce dvorního traktu
Dolní náměstí 55/33, Olomouc
studie 2020-21 / DSP 2021
01/01
fotografie exterieru
koncept
fotografie exterieru
axonometrie
půdorys 1np
půdorys 2np
pohled na střechu
schwarzplan města Vysoké Mýto

RD MEJTO

Koncepce novostavby rodinného domu na Pražském předměstí ve Vysokém Mýtě vychází z přání rodiny a situace na pozemku. Dům si ponechává uzavřenější fasády z ulice a směrem k sousedním RD, otevírá se směrem do zahrady. Hlavní obytná část na jihovýchodě, kuchyň kontroluje vstup, obývací prostorem navazuje na zahradu. Zkosená stěna upravuje fokus a výhled na strom, jezírko a včelí úl, nabízí prostup HS-portálem na dřevěnou pobytovou terasu s budoucí pergolou. Ostří stěny v půdorysu se v realitě jeví příjemně. Na zkosenou geometrii portálu navazuje orientace další stěny domu i zahradního domku. Patro s vlastní koupelnou a prostornou chodbou s pianinem a průhledy do zahrady patří dětem a návštěvám.

Konstrukčně se jedná o keramiku, fasáda s jemným zrnem a lehkým nádechem okrové, dřevěná okna, vnitřní truhlářské výrobky i podlahy dubové, extenzivní zelené střechy, fotovoltaika, vnější žaluzie ve fasádě.

Tým: LBNK architekti / Radek Schwab, konzultace architekt Martin Kožnar, Jiří Kubík, Stružinský kuchyně, profese externí, realizační firma - První Vysokomýtská stavební společnost
Zastavěná plocha: 164m2
HPP: 228m2
OP: 823 m3

RD MEJTO
novostavba rodinného domu
Pražské předměstí, Vysoké Mýto
studie + DPS 2018-20 / realizace 2020-21
01/01

BYDLENÍ V ZAHRADĚ PRO MLADOU RODINU

Zadáním bylo navrhnout rodinný dům pro mladou rodinu na pozemku ve smíšené zástavbě, v obci Újezdec u Přerova, tvořící předměstí blízkému městu.

Deltoidní tvar pozemku formuje hmotu domu. Navrhujeme skromné a útulné bydlení v zahradě. Díky situaci dům nese prvky řadového, či atriového domu - využití sousední štítové stěny. Zásadní inspirací je však koncepce “Sokratova domu” otevřeného pro “sběr” sluneční energie a s mírným sklonem a výrazným jižním přesahem střechy pasivní chlazení.

Dům rozděluje zahradu na hlavní část na jihozápadní straně, navazující na hlavní obytný prostor a na menší “soukromou” severovýchodní trojúhelníkovou část přístupnou z dětských pokojů.

Hlavní fasáda domu je členěna na devět polí velkoryse prosklených od podlahy ke stropu, díky členění a pouze několika otevíravým výplním prostého typu “balkonových dveří” však relativně ekonomickým a šetrným způsobem. Přesah mírně pultové střechy tvoří důležité stínění a současně chrání terasu navazující na hlavní obytný prostor.

Vstup do hlavního obytného prostoru nabízí přehled o veškerém dění v domácnosti (krom soukromé části pokojů a koupelny). Ostrůvek je středobodem kuchyně s výhledem přímo do zahrady, na terasu, k zahradnímu domku i parkovacímu stání s přístupovou cestou. Obytný kout v zadní části s krytými zády, televizí a krbem je možno oddělit posuvnou příčkou či závěsem, ale funguje skvěle jako integrální součást prostoru. Rohová krbová vložka disponuje zadním přikládáním z technické místnosti, která se nachází za kuchyňskou stěnou se skříňkami a spotřebiči. Za kuchyní se nachází průchod malou halou k pokojům a koupelně, jenž disponuje světlíkem pro přísun přirozeného osvětlení.

Uliční hranu vytváří v návaznosti na okolí garáž s technickým zázemím a “zahradní koupelnou”, místem pro rybářské náčiní, kola, či kočárky. Prostorný zastřešený vjezd pro dvě auta navrhujeme v zatravňovací dlažbě (důležitost vsakování a udržení srážek na pozemku), krytý jednoduchým vlnitým materiálem - např. průsvitný sklolaminát, vytvářejíc příjemné klima.

Hodnotou na pozemku je stávající podsklepený objekt, byť v chatrném stavu, navrhujeme sklep staticky zajistit, zpřístupnit novými schody podél severní hrany pozemku a využít kromě skladu brambor a vína i jako “sokl” pro nový lehký zahradní domek s letní kuchyní a vlastní terasou.

BYDLENÍ V ZAHRADĚ PRO MLADOU RODINU
novostavba rodinného domu
Újezdec u Přerova
studie 2022
01/01
rekonstrukce černovír olomouc fasáda
před a po
vizualizace exterieru z ulice
vizualizace předzahrádky
vizualizace venkovní terasy
vizualizace tělocvičny
vizualizace sálu
vizualizace sálu
vizualizace restaurace
axonometrie návrhu rekonstrukce Dělnického domu
půdorys 1np
půdorys 1np
půdorys 2np
půdorys 2np
půdorys 3np
půdorys 3np
půdorys podkroví
pohled na střechu

REKONSTRUKCE DĚLNICKÉHO DOMU ČERNOVÍR

Původní zadání “studie rekonstrukce sokolovny” s důrazem na sjednocení fasády všech částí objektu se během konzultací rozrostla na komplexní studii řešení všech provozů na pozemku.

Nutno vyzdvihnout výjimečnou péči a důvěru investorů - rodiny Šišmových nad průběhem konzultací studie a postupné společné hledání ideálního řešení.

Nový stavební program vypadá následovně: obnova společenského sálu se sportovním i kulturním využitím, doplnění nezbytného zázemí dle současných požadavků pro provoz kultury a sportu v tomto měřítku, obnova restauračního zařízení tzv. “Pekla” v přízemí, lepší návaznosti na zahradu i na hlavní sál (nové vnitřní schodiště), doplnění zázemí (kuchyně, toalety, úklid...), rozšíření vstupního jihovýchodního křídla, obnova schodiště, nové vstupní foyer, zázemí pro hosty kulturních i sportovních akcí, zpřístupnění podkrovního prostoru, variantní (variabilní) využití jako zázemí pro akce v nižších podlažích, či samostatný provoz.

Součástí úprav objektu je vyčlenění prostoru ve stávajícím severozápadním křídle objektu pro sídlo firmy investorů.

Tým: LBNK architekti, konzultace Martin Kožnar, statika Marrtin Lerch (statika design s.r.o.) další profese externí
Zastavěná plocha: 580 m2
HPP: 1 220 m2
OP: 6 200 m3

DĚLŇÁK
rekonstrukce Dělnického domu
Olomouc - Černovír
studie 2021
01/01
pohled na bar GHÍ
Ghí, přepuštěné máslo
detail baru Ghí
detail sedacího parapetu
detail
vizualizace interieru
vizualizace interieru
vizualizace interieru - bar Ghí
axonometrie prodejny
půdorys 1np - návrh
půdorys 1np - stav
schwarzplan města Vysoké Mýto

GHÍČKÁRNA

Zadáním bylo navrhnout interiér nové prodejny Českého ghíčka; firmy, která se zabývá přepouštěním másla. Vzniká tak jedinečný produkt - Ghí.

V návrhu navazujeme na léty vybudovanou identitu společnosti, která odráží ideály firmy. Přátelské vztahy, dobrá práce, kvalitní produkt ~ projekt.

Parter při autobusovém nádraží nabízí možnost rekultivace. Přestavbou interieru docílíme světlý a vítací prostor, vřelý a hřejivý. Prodejnu Ghí s kavárenským koutkem.

Vzniká prostor, kde si lidé nekoupí jenom samotný produkt, ale také dobrou kávu, či něco k zakousnutí. Vůňě a kvalitní suroviny jsou hlavním motivem. Truhlářské výrobky na míru, jednotnost pararpetů I polic. Sklolaminátový custom made bar z dílny pana Průši jako veliká kostka másla, s logem Ghi. Nová dlažba, výmalba, jednoduchost.

Tým: LBNK architekti, sklolaminát od pana Průši (derekyacht.cz), grafika od Vojty Štěpánka (studiodruzba.cz)

HPP: 70 m2

GHÍČKÁRNA
rekonstrukce prodejny
Vysoké Mýto
studie + DSP 2021 / realizace 2021
01/01
vizualizace ze zahrady
koncepční schéma
vizualizace, detail fasády
vizualizace, detail fasády
vizualizace letního domku
pohled z ulice
axonometrie
půdorys 1np
půdorys 2np
pohled na střechu
řezy
schwarzplan města Vysoké Mýto

NOVOSTAVBA RD VYSOKÉ MÝTO

Pozemek o rozloze necelých 1000m2 je situován v rámci nově urbanizovaného území na vnitřní perfierii města Vysoké Mýto, m.č Za Pivovarem.

Hodnotou lokality je docházková vzdálenost centra, klid pro rodinné bydlení ve vyšším standardu s rekreačními místy “za domem”. Pozemek ze severu a východu sousedí s dalšími stavebními parcelami, z jihu je lemován širokým pásem obecní zeleně a zklidněnou obslužnou komunikací, za kterou se nachází parkové veřejné prostranství, to je pak centrem lokality. Ze západu pozemek lemuje další pruh obecní zeleně s mladým stromořadím a pěšina oddělující dva urbánní bloky.

Záměrem studie bylo najít společně s investory ideální variantu jejich nového rodinného bydlení, specifikovat náplň domu, velikosti a propojení jednotlivých místností, materialitu, najít způsob užívání domu i zahrady.

Navrhujeme nepodsklepený dům s ustoupeným druhým podlažím, reprezentativní, důstojný, solidní, ale přesto domácký a rodinný. Dům, do kterého budoou chodit rádi děti ze školy i rodiče z práce, zároveň dům, který se může stát i středobodem pracovních schůzek, rodinných oslav, uvnitř či venku, na zahradě, v obýváku, v bazénu, v zahradním domku.

Tým: LBNK architekti, konzultace Martin Kožnar (martinkoznar.cz) a Petr Obermann (VOPS ProArch s.r.o.), statika Martin Lerch (statika design s.r.o.), další profese externí

Zastavěná plocha: 238 m2
HPP: 341 m2
OP: 1360 m3

RD VYSOKÉ MÝTO
novostavba rodinného domu
Pražské předměstí, Vysoké Mýto
studie 2021 / DSP 2021-22
01/01
vizualizace domu
recepce
hala
pudorys 1np

NOVOSTAVBA SÍDLA FIRMY

Nacházíme se na rozhraní nízké starší blokové zástavby (rodinné dvojdomy v ulici Jeronýmova), areálové struktury sousedních škol a také přilehlých vícepodlažních bytových domů “novosadský dvůr”.

Z hlediska měřítka a urbánní struktury návrh navazuje právě na rodinné řadové dvojdomky, v jejichž pomyslném bloku se nachází dotčený pozemek č. 399/3. Osazením nové zeleně v severní části podporujeme rekreační charakter vnitrobloku a ponecháváme prostor pro parking šesti vozů v zasakovacím povrchu v jihozápadní části pozemku.

Samotný objekt se pak nachází v jihovýchodním rohu pozemku se vstupem z jihozápadu - přirozeně z ulice Jeronýmova.

Hlavní reprezentativní vstup vede přes recepci do příčné chodby, která umožňuje prosvětlení středového traktu a průchod severní fasádou na terasu.

Z uzavřeného obdélného půdorysu přízemí vystupuje až na východní hranu pozemku hmota zasedací místnosti, druhé podlaží je pak přísně obdélné.

Důraz je kladen na reprezentativní charakter objektu, ale i uživatelskou přívětivost prostředí - od zázemí s kuchyňkou, před sprchy až po terasy a balkony.

Konstrukci koncepčně uvažujeme zděnou, stropy monolitické železobetonové, případně v kombinaci se spirolly, extenzivní zelenou střechu.

NOVÉ SÍDLO FIRMY
Novostavba administrativní budovy
Nové Sady, Olomouc
studie 2022
01/01
axonometrie rekonstrukce řadový dům architektura LBNK architekti Olšany návrh
schema rekonstrukce řadový dům architektura LBNK architekti Olšany návrh
axonometrie rekonstrukce řadový dům architektura LBNK architekti Olšany návrh

REKONSTRUKCE ŘADOVKY OLŠANY

Zadáním bylo prozkoumat možnosti rekonstukce a najít vhodnou variantu budoucí podoby domu.

Objekt je v současnosti dvoupodlažní s nevyužitým podkrovím. Původní hloubka řadové zástavby byla postupně rozšiřována přístavbami a nánosy, od kterých bude nezbytné objekt očistit. Obdobná struktura sousedních domů umožňuje navázat na schéma rozšíření směrem do zahrady; to navrhujeme provést citlivým a odlehčeným způsobem.

Navrhujeme zachovat původní hmotu objektu, v návaznosti na diskusi s investorem však přepodkládáme nové skladby konstrukcí - od vybrání podlah (nyní bez patřičné izolace), přes částečné zateplení objektu, po nový trámový strop nad 2.NP a rovněž nový krov (s možností využití zdravých trámů stávající konstrukce). Navrhujeme nové schodiště; točité avšak pohodlné (ideálně broušené betonové) ve střední části dispozice a otevření obytného prostoru s kuchyní a jídelnou v patře směrem do zahrady, s rozšiřující terasouo, citlivou k sousední zástavbě a využívající jižní orieentaci.

Nový krov nabízí několik možností:
1/ otevření místností v 2.NP do krovu, což udělá celé patro vzdušnější a otevřenější (a také sníží náklady na nové konstrukce - nebude třeba obnovit strop nad 2.NP...naopak zvýšení nákladů na vytápění bude zanedbatelné; v každém případě je nezbytné provést novou izolaci střechy)
2/ vytvoření dalšího obytného či spacího patra v jednom z pokojů ve 2.NP
3/ zobytnění podkroví pro pracovnu / místnost pro hosty / případně úložné prostory nebo zkrátka prostorovou rezervu pro možné budoucí využití bez aktuálního zpřístupnění.

Zahrada není součástí návrhu, v jižní části se však předpokládá garáž a v pročištěné zahradě bychom navrhovali umístit čajový altán či zahradní domek umožňující celoroční využití zahrady.

Tým: LBNK architekti
Zastavěná plocha: 85 m2
HPP: 202 m2
OP: 510 m3

OLŠANY
rekonstrukce řadového RD
Olšany u Prostějova, Karlov
studie 2021
01/01
ulice sportovní
NÁVRH
STAV
stav situace
navrh situace

ULICE SPORTOVNÍ, VYSOKÉ MÝTO

Předmětem studie je návrh veřejného parkoviště sloužící primárně pro návštěvníky Městského stadionu ve Vysokém Mýtě na parcele číslo 2134 a 2135, KÚ Vysoké Mýto. Studie má sloužit jako závazný podklad pro navazující fáze DSP a DPS.

Příchod z města do ulice Sportovní se odehrává nově po štípané žulové kostce (6/8, ev. 8/10 v průjezdech), hlavní část vozovky zůstává ve stávající betonové dlažbě Klasiko. Chodník určený pro pěší odděluje od vozovky mírně vyvýšená betonová obruba (6-8cm). Vjezdy zůstávají ve výšce chodníku (priorita = chodci), jsou odlišeny jiným směrem kladení dlažby, příp. drobnou změnou formátu (o stupeň větší). Pruh kolmých parkovacích stání v propustné dlažbě vyplněné štěrkem je od hlavní části komunikace oddělen zatravňovacími betonovými dlaždicemi s pruhovým rastrem ve směru stání / resp. kolmo na vozovku.

Mezi stáními se objevují zatravněné ostrůvky s vysokými travinami - trvalkami a vždy jedním stromem (např. platan, bříza, či lípa - doporučujeme konzultovat před osazením s krajinářským architektem*kou). Rovněž podélná stání na opačné straně jsou lemována travinami, však bez stromu kvůli přítomnosti inženýrských sítí v této části ulice.

ULICE SPORTOVNÍ
návrh veřejného parkoviště / revitalizace
ulice Sportovní, Vysoké Mýto
studie 2022
01/01
axonometrie hangáru pro vzducholoď
detail konstrukce
axonometrie hangáru pro vzducholoď
axonometrie hangáru
axonometrie - detail - konstrukce
cylindr
foto model
situace

HANGÁR PRO VZDUCHOLOĎ

Ny-Ålesund je jedno z nejseverněji položených vědeckých pracovišť na planetě a zároveň jedno z nejdůležitějších center polárního výzkumu. Mnohá atmosférická měření dnes probíhají z helikoptéry, což je neekonomické i neefektivní a tento způsob by mohl být nahrazen udržitelnějším měřením ze vzducholodi. Návrh vzducholodníhoo hangáru ctí půdorysnou stopu dřevěného hangáru, z nějž ve třicátých letech startovaly první lety přes severní pól.

Návrh řeší především tyto problémy:
- založení na svahu v arktických podmínkách permafrostu, tedy dotýkat se co nejméně země a udržovat hlavní konstrukce nad zemí kvůli sněhové pokrývce
- překlenutí velkého rozponu přes celý hangár bez vnitřních podpor
- otevírání vrat a návaznost na kolejiště - dráhu sloužící pro přistání / vzlet vzducholodi
- modularita a prefabrikovatelnost konstrukce - přeprava za polární kruh a snadná montáž.

Hangár se dotýká země jen na několika místech - je bodově založen na pilotách přes elastomerová ložiska v podélné ose stavby a kotven táhly po stranách. Celý spočívá na masivním roznášecím ocelovém roštu s vylehčovacími otvory, podobajícímu se trupu lodi či rámu letadla. Směrem vzhůru se konstrukce odlehčuje, rozměry i geometrie struktury se řídí potřebami provozu hangáru a vědeckotechnického zázemí a místními klimatickými podmínkami. Temperované a vytápěné prostory pro ubytování a výzkum, na bázi sklolaminátových prefabrikovaných buněk, jsou vsunuty do rozponu roznášecí trubkové konstrukce "koz", která spojuje podlahový rošt se střechou z prostorové příhradoviny typu Mero se sklolaminátovou fasádou. Napříč stavbou a jednotlivými typy konstrukce prostupuje užití platónských těles a jejich geometricko-statických výhod.

Vojtěch Rudorfer, diplomová práce v atelieru prof. Mirko Bauma (+ asistent Vojtěch Hybler), FA ČVUT
Zastavěná plocha: 4 048 m2
HPP: 4 048 m2
OP: 64 800 m3

HANGÁR PRO VZDUCHOLOĎ
Ny-Ålesund, Špicberky
diplomová práce 2020
Vojtěch Rudorfer
01/01
vizualizace exterieru
řezy Panský mlýn
pohled na turbínové domky
vizualizace exterieru - Panský Mlýn
foto stav - Panský mlýn
koncepce
koncept
situace 1:2000
situace 1:500
situace 1:200
půdorys 1np
půdorys 2np
půdorys 3np
půdorys 4np
půdorys 5np

PANSKÝ MLÝN

Hlavním cílem bylo oživení a zpřístupnění celého areálu obyvatelům města. Očistit mlýn od přístaveb a propojit tak dvůr, zahradu a řeku. Mlýn je tak výraznou a krásnou budovou, že není potřeba jí konkurovat, ale naopak ji vyzdvihnout. To si myslím i o samotném provozu okolních budov. Mlýnské stroje, turbíny a katry, májí být hlavním motivem.

S myšlenkou znovuobnovení výroby jsem začal přemýšlet nad provozem, který by nebyl tak nákladný, nezabral prostor celé mlýnice a vznikl by jedinečný produkt. Technologie mletí obilí dnešní doby funguje na stejném principu jako před sto lety. Za pomocí válcových stolic, kapsových dopravníků, rovinných vysévačů a dalších strojů pro čistění a filtrování zrn. Právě tyto stroje využívané pro čištění, filtrování a loupání zrna zabírají v objektu velkou část prostoru a zvyšují náročnost provozu.

Rozhodl jsem se tedy pro provoz mletí neobilovin, přesněji luštěnin, u kterých tato velká část strojů není potřeba. Jedná se tedy o nové druhy mouky, například hrachová, cizrnová, nebo kaštanová. Provoz jsem zmenšil a využívám jednu válcovou stolici pro samotné mletí, rovinný vysévač, velký zásobník, část dvojitého kapsového dopravníku, pytlovací lávky a doplňuji balící linku. Provoz funguje na principu import a export. Přijímám hrubý produkt a vyvážím hotový produkt nabalíkovaný na paletách do prodejen bez větších prostor pro skladování.

Jako pohon pro stroje využívám vodní energie pomocí Francisovy turbíny, která byla přestavěna na malou vodní elektrárnu. Dříve byl celý mlýn poháněn soustavou řemenů a transmisních hřídelí, dnes ale můžeme ke každému repasovanému stroji umístit samostatný elektromotor a zabránit i případné nehodě s řemeny. Mlýn tedy bude znovu mlýnem, stroje dostanou zpátky svoji důstojnost a z budovy se stává atraktivní prostředí pro návštěvu.

Radek Schwab, diplomová práce v atelieru prof. Stempela na FA ČVUT
zastavěná plocha: 850 m2
HPP: 1970 m2
OP: 8400 m3

PANSKÝ MLÝN
Vysoké Mýto
diplomová práce 2021
Radek Schwab
01/01
vizualizace exterieru - pohled přes řeku
koncept
vizualizace exterieru - pohled přes řeku
foto stav - Prádelna
vizualizace multifunkčního sálu
vizualizace klubovny
koncepce
koncepce
koncepce
půdorys 1np
půdorys 2np
půdorys 3np
půdorys 4np
pohled
pohled

KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA

Český Krumlov je schizofrenní město. Neví, čím je nebo čím chce být. Chybí zde sounáležitost. Jak by zde taky mohla být. Město nikdy nemělo své domorodce. Pospolitost, která by zde sídlila po několik generací a která by zde vytvořila pevnou komunitní atmosféru.

Město ztrácí alternativní kulturu, která místní obyvatele vždy přitahovala. Z města mizí místa, kam si Krumlováci zajdou na pivo nebo na koncert. Podniky se zavírají nebo se přesouvají. Chybí zde místo pro komunitu, která by primárně místní, ale i turisty obohacovala tématickými workshopy, přednáškamii či cvičeními. Místo, které by propagovalo místní řemeslníky a umělce, a prezentovalo jejich výrobky a design.

V samotném centru města se nachází objekt bývalé prádelny a čistírny v Hradební ulici č.83. Tento dům si vybírám pro návrh nového multifunkčního kulturního, komunitního a vzdělávacího centra s velkým sálem.

Nástavbu pro multifunkční sál se zázemím navrhuji jako dvě subtilní minimalistické hmoty se sedlovou střechou zasazené do těžké struktury původního domu. Materiálově sjednocuji jejich střechu a boční fasády do jednolitého pláště z dřevěných latí, který se z koncepčního hlediska chová jako přikrývka ulehající na křehký skleněný prvek vsazený do nepravidelného monolitu. Celkový výraz stavby vytváří dialog starého a nového, ale také svou archetypální formou v materiálové kombinaci černého dřeva a keramických bobrovek splývá s charakterem Hradební ulice a panoramatem města.

Diplomová práce - Jaroslav Schwarz v atelieru prof. Stempela na FA ČVUT
Zastavěná plocha: 595 m2
HPP: 1890 m2
OP: 7260 m3

KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA
Český Krumlov
diplomová práce 2020
Jaroslav Schwarz
01/01
vizualizace obytného prostoru
axo
vizualizace exteriéru
fotografie exteriéru stav
vizualizace obytného prostoru
vizualizace obytného prostoru
vizualizace útulny
1np
2np
3np
axo půdorys
axo řez
pohledy

Architektonická studie řeší stavební záměr rekonstrukce stodoly za účelem zobytnění objektu pro manželský pár. Budova stodoly je součástí srostlých budov na statku v Nových Sídlech.

Statek se nachází na rozlehlých pozemcích na okraji obce, s odstupem od přilehlé komunikace a s dalekými výhledy do krajiny, na pasoucí se koně a zapadající slunce. S novým zadáním navazujeme na rekonstrukci podkroví hlavního objektu na statku.

Naším zadáním je zobytnění stávajících prostor stodoly, která je součástí srostlých budov obklopující dvůr statku. Jedná se o budovu s kamennými opukovými stěnami v přízemí a dřevěným krovem s keramickými taškami.

Jedním z požadavků investora je navrhnout rekonstrukci objektu tak, aby nenarušila venkovský ráz statku a neměnila výrazně napojení na okolní stavby, do kterých nezasahujeme. V návrhu zachováváme výšku budovy i sklon střechy, obrysy domu zůstávají stejné. Ale však z důvodu zkvalitnění bydlení pod šikmými stěnami v podkroví navrhujeme do střechy zasadit čtyři plechové vikýře - jídelna, kuchyň, pracovna, zašívárna v podkroví.

V přízemí zachováváme průjezd do dvora, průchod do stájí a také vstup do sklepa s kamennou klenbou. Část přízemí využíváme jako vstupní prostory se schodištěm a výtahem, kterým se dostáváme do patra, do srdce domu.

Objevuji převýšený prostor s knihovnou, který díky dvěma vikýřům naproti sobě působí velkoryse. Kamenné jádro domu s krbem a televizní stěnou má v sobě schované schodiště vedoucí přes pracovnu do podkrovní zašívárny, kde má člověk chuť si na chvíli odpočinout. Po čase sejdu dolů a za schovanými dveřmi v knihovně nacházím soukromí investorů.

STODOLA
návrh rekonstrukce
01/01
koncept
chudenice vizualizace návrh 1
chudenice vizualizace stav 1
chudenice vizualizace návrh 2
chudenice vizualizace stav 2
chudenice vizualizace návrh 3
chudenice vizualizace stav 3
chudenice vizualizace návrh 4
chudenice vizualizace stav 4
axonometrie
chudenice řez AA
chudenice řez BB
chudenice řez CC
chudenice řez DD

REVITALIZACE NÁVSI V CHUDENICÍCH

Náves obce Chudenice již nějakou dobu slouží pouze jako místo, které se obchází, protože zde není nic, co by místní obyvatele (nepočítaje pár sezónních slavností – vánoční betlém či májka) přimělo se zastavit a trávit zde svůj čas. Ve středu této organicky rostlé návsi je rybník, mající sic relativně zdravý průtok, ale sloužící pouze coby hasičská nádrž. Kolem rybníka jsou bez jakékoliv koncepce umístěné solitérní jehličnaté keře, umístěné v minulosti zřejmě za jediným účelem: nepotřebují příliš velkou údržbu. Zadáním obce bylo primárně vyřešit nešťastné pojetí zeleně, společně s cílem navrátit rybníku původní přírodní charakter.

Na počátku jako vždy hledáme, co všechno by se dalo v co největší míře zachovat. Jsou tím čersvě realizované cesty ze žulových kostek a parkovací stání na severní straně řešeného území. Redukujeme plochu rybníka na zhruba 2/3 původní velikosti, dáváme mu organický tvar a přesouváme ho dál od silnice. Toto umožňuje zrušení kovového zábradlí u chodníku a vytvoření okružní pěšiny napojené na okolní cesty, zlepšující prostupnost celé návsi a nabízející jednak důvod se zastavit a usednout na lavičku nebo prostě mít možnost podnikat krátké procházky kolem.

Pěšina prochází dvojím charakterem řešeného území. Jedním je přírodní západní část, pěšina zde dostává podobu štěrkové cesty, vytvářejíc meandry ve zvlněné krajině listnatých stromů, keřů a bylinných podrostů. Výrazným prvkem zde je vrba na mírném kopci s lavičkou, jenž nabízí možnost usednout a schovat se v povislých větvích tohoto stromu. Břehy jsou ze skládaného přírodního kamene a břehových rostliných společenstev. Nacházejí se zde také schody do vody, pro ty využíváme žulové bloky z bývalé zámecké kašny. Druhý charakter uzemí je spíše městský a pevný, cesta je pojata jako lávka z modřínových prken na dřevěných kůlech, které stářím dostanou našedivělý vzhled.

Na severní straně se lávka rozrůstá v pobytové terasy, na jižní straně lávku kříží molo, pod kterým se nachází požerák a betonový bezpečnostní přepad vody. Na dřevěné terasy a parking v severní části navazuje zapuštěné sezení s pěti stoly z masivního dubového dřeva, sloužící k setkávání místních obyvatel či turistů např. při návštěvě hospody. Sezení ve stínu zajišťují nově vysazené lípy. Nový altán má variabilní využití. Jeho velikost, záměrně vynechaná volná trychtýřovitá částečně nezpevněná/zpevněná) plocha před ním a možnost otevření bočních stran umožňuje lidem uspořádat komorní koncert, betlém, letní kino, trhy apod. Nebo může býti zkrátka obyčejným altánem. místem, kde se lidé mohou jednoduše poflakovat.

Tým: LBNK architekti, krajinářské řešení Karolína Suchá
Plocha řešeného území: 2956 m2

NÁVES V CHUDENICÍCH
revitalizace veřejného prostranství
Chudenice
studie 2023
01/01
rodinný dům vizualizace
skica
vizualizace obytného prostoru
vizualizace
vizualizace
vizualizace ulice
půdorys 1np
axo
axo
axo
axo
řez
pohledy

DŮM PRO MLADOU RODINU

Architektonická studie řeší stavební záměr novostavby rodinného domu v zahradě poblíž historické návsi obce Prosenice, na rozhraní rostlé řadové zástavby a zahradních domků.

parcela č. 86/1 (k.ú. Prosenice) / LV č. 150
výměra: 861 m2

Pozemek se nachází na krásném místě, obklopen zahradami a sadem, mírně stranou od rušnější návsi. V návaznosti na tradiční místní tvarosloví přiznaných cihel ve fasádách navrhujeme domu “druhou kůži”, kterou tvoří variovaná polopropustná cihelná zeď na hranici pozemku s veřejným prostranstvím - příjezdovou cestou, a také jižním směrem v šíři domu - existuje tak možnost dům oběhnout dokola, sednout si s knihou na parapet, nebo v mikroklimatu mezistěn pěstovat byliny, či růže.

Dalšími hodnotami místa je skleník a jezírko v severovýchodním rohu, které budou vyžadovat péči a rekultivaci, ale pro žiot v zahradě jsou velmi příznivé. Návrh počítá se zachováním velkého ořechu, na který směřuje výhled z hlavního obytného prostoru a ložnice, společně se sadem v pozadí.

Po průchodu zádveřím dále do domu se ocitáme v “kloubu” s průhledem do zahrady přes hlavní převýšený obytný prostor, ale i dvě obytné chodby, zakončené čtecím koutem. Sekvence pokojů na fasádě jsou odděleny od kuchyně s jídelnou a obývákem přiznanými monolitickými betonovými sloupy s otiskem prkenného bednění a vestavěným nábytkem, spojující tak nosnou a užitnou funkci. Stejným jazykem je tvořen i ostrůvek kuchyně; z prostoru tak vystupují tyto tři betonovo-dřevěné oblé hmoty.

DŮM PRO MLADOU RODINU
novostavba rodinného domu
Prosenice u Přerova
studie 2023
01/01
vizualizace hvězdárny
axo
vizualizace domu
kavárna
vstupní hala
situ
pudorys 1np
pudorys 2np
pudorys 3np
pusorys strechy
pohledy hvezdarny

HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV

Jak má vypadat hvězdárna v jedenadvacátém století? Neklademe si takto velkolepou a naivní otázku. Navrhujeme obyčejnou hvězdárnu do prostějovského parku, v návaznosti na dnešní dosluhující budovu.

Cílem není pompéznost, ale adekvátnost. Přes tuto pragmatickou úvodní tezi však musíme poznamenat, že pozorování hvězd, obdobně jako sledování západu slunce nad horizontem oceánu, anebo zkušenosti blízké smrti jsou prožitky, které nás přesahují. Prožitky, při nichž cítíme vlastní maličkost, ale i jednotu; jedno-duchost Kvality.

Navrhujeme hvězdárnu plnou obyčejných Kvalit, umožňující vnímání tohoto přesahu, poklidné bádání, vzdělávání a výuku, ale i prosté posezení u kávy, nebo úkryt v parku před deštěm.

HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV
soutěžní návrh - 3. místo
Kolářovy sady, Prostějov
studie 2022
01/01
knihovna interier
pohled na budovu
VESTIBUL
axonometrie
víceúčelový sál
atrium knihovny
situace
koncept
pudorys 1np
pudorys 1np
pudorys 1np
rez
rez

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VYSOKÉM MÝTĚ

Budova městské knihovny se nachází v přízemí historické budovy "U koruny" - čp.70, která v minulosti prošla řadou rekonstrukcí, naposledy v roce 1992, kdy se do ní městská knihovna přestěhovala. Vnímání života, svobody a pohybu ve veřejném prostoru se za posledních třicet let změnilo a zřejmě se za dalších třicet let opět změní. Knihovna nyní nemá sloužit jako půjčovna a sklad knih, ale má potenciál stát se místem pro setkávání ve volném čase, studium, práci, nebo pro přednášky a kulturu.

Cílem rekonstrukce je zpřehlednění stávajících prostor knihovny, propojení jednotlivých částí a vytvoření bezbariérového prostředí. Potenciál zde nacházíme ve využití dvora, který se v návrhu stává těžištěm dění. Atrium inspirované klášterními rajskými zahradami utváří svébytná dvorní přístavba, která je klíčem k propojenosti celého přízemí. Dvorní část nabízí víceúčelové prostory pro přednášky, autorské čtení, nebo volnočasové aktivity. Rekonstrukce knihovny přináší větší komfort také pracovníkům knihovny, od nových kanceláří po technické vybavení. Klademe důraz na udržitelné materiály a obnovitelné zdroje energií – nové dvorní křídlo bude z dřevěných konstrukčních prvků, se zelenou střechou a solárními panely. Dešťová voda bude díky akumulační nádrži využita pro zalévání zeleně.

konzultace:
prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta
MgA. Martin Kožnar

Zastavěná plocha: 1300m2
Užitná plocha: 880m2
Obestavěný prostor: 6050 m3

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VYSOKÉM MÝTĚ
návrh rekonstrukce
Litomyšlská 69 a 70, Vysoké Mýto
studie 2022 / DSP 2023
01/01
vizualizace domu
axo
vizualizace domu
vizualizace domu
interier obývací místnost
interier obývací místnost
galerie
pudorys 1pp
pudorys 1np
pudorys 2np
pohledy

NOVOSTAVBA DOMU PRO RODINNÉ BYDLENÍ POD LESEM, NA LOUCE.

Rozsáhlý pozemek nabízí dostatek prostoru pro bohatý stavební program a současně je výzvou jeho celkové uspořádání.

Dům navrhujeme umístit v těžišti pozemku dostatečně daleko od příjezdové komunikace, v soukromí a s výhledy. Poloha domu jej rozděluje a určuje různé atmosféry v návaznosti na aktivity plynoucí z navazujících funkcí domu, od garáže a dílny přes fitness a relax, posezení na terase, až po sběr jablek v sadu.

Nadstandardní část náplně domu je skrytá z velké části pod terén, což umožňuje zachovat relativně skromnou archetypální podobu objektu vystupujícího na povrch - vidíme prostě chalupu. Pod chalupou se však “cosi” skrývá. Cosi bohatého, cosi umožňujícího parking dvou aut v garáži, práci v dílně nebo sportovní vyžití od fitness po plavání se saunou.

Tato skrytá spodní část je obnažena jen v několika místech, která slouží jako přístupové body a vytváří specifická zákoutí. Suterén současně funguje jako sokl pro obytnou část domu.
Podlaží na terénu je prakticky průchozí ze čtyř stran - hlavní vstup se zápražím je zapuštěn v západní štítové stěně, dům je ale prostupný také napříč - severojižně v hlavním obytném prostoru - skutečné propojení s přírodou; jižním směrem na terasu s grilem, severně do zákoutí zahrady směrem k lesu a potenciálnímu jezírku, či ohništi. Východním směrem se pak otevírá ložnice do nejvíce soukromé části pozemku.

Druhé obytné podlaží slouží dětem a případně návštěvám, objekt je také připraven na vícegenerační fungování - obsahuje samostatnou garsonku se skrytým schodištěm “propichujícím” vertikálně celý dům.

BYDLENÍ NA LOUCE
novostavba domu pro rodinné bydlení
Pohořany - Olomouc
studie 2022
01/01
vizualizace okuchyně
KONCEPT
vizualizace kuchyně
VIZUALIZACE OBYTNÉHO PROSTORU
vizualizace obytného prostoru
vizualizace obytného prostoru
vizualizace vstupu
vizualizace vstupu
stav 1np
bourané 1np
nové 1np
návrh 1np
stav 2np
bourané 2np
navrh 2np
navrh 2np
řez navrh
řez
řez
řez
řez
PŘÍKAZY
rekonstrukce bytu kulturní památky
Příkazy u Olomouce
studie 2023
01/01
vizualizace interieru, statek
koncepce
statek_vizualizace
vizualizace obytného prostoru
vizualizace obývacího pokoje
vizualizace schodiště
vizualizace výhledu skrz kuchyň
axonometrie
půdorys 1np
půdorys 2np - návrh
půdorys 2np - návrhované vs bourané
příčný a podélný řez
pohled na střechu a JZ pohled
situace

REKONSTRUKCE PODKROVÍ U RODINNÉHO STATKU

Statek se nachází na rozlehlých pozemcích na okraji obce, s odstupem od přilehlé komunikace a s dalekými výhledy do krajiny, na pasoucí se koně a zapadající slunce.

Zadání: návrh aktualizace dispozičního řešení pro rodinu se dvěma dětmi, oddělení “dětské” a “dospělé” zóny s důrazem na hlavní společný prostor - obýváko-jídelno-kuchyni. Samostatná koupelna pro děti a rodiče, technická místnost s “návštěvní” toaletou, pracovna.

Požadavek na členění prostoru, jeho diverzitu a hierarchii, spolu s centrálně umístěným schodištěm generuje vysunutí obytných částí s pokoji do štítů objektu. Na tyto logicky navazuje hygienické zázemí a oba konce prorůstají ve středu domu s hlavním obytným prostorem.

Schodiště navrhujeme ponechat otevřené a oddělit jej masivním blokem nábytku po všech stranách plnícím funkci zábradlí, ale prakticky fungujícím spíše jako knihovna na jedné straně, kuchyňská linka na druhé straně, nebo úložné zázemí s psacím stolem v pracovně.

Důraz je kladen na obytnost prostoru, pohodlné užívání a užitnost. Současně návrh jednoznačně odděluje nově vložené prvky barevností i materialitou. Největším konstrukčním zásahem a nejvýraznějším prvkem je nový vikýř s plným prosklením a navazující lodžie s jihozápadními výhledy, zdůrazňujíc výhody situace.

STATEK
rekonstrukce podkroví statku
Nová sídla / Cerekvice - Litomyšl
studie 2022
01/01
vizualizace exterieru
rekonstrukce před a po
pohled z pavlače
vizualizace interieru
vizu interieru
axonometrie projektu
rozložená axonometrie
půdorys 1np
půdorys 1np návrh
půdorys 2np
půdorys 2np návrh
půdorys vloženého patra
řezopohledy
schwarzplan města Olomouc

REKONSTRUKCE DVORNÍHO TRAKTU NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI

Navrhujeme drobné dispoziční úpravy a úpravy fasády i střechy dvorního traktu měšťanského domu na Dolním náměstí v Olomouci. Jedná se o kulturní památku, object je take v městské památkoové rezervaci. Statvební zásahy presto nebohou být pouze pietního charakteru, object totiž prošel řadou přestaveb vč. necitlivých úprav koncem sedmdesátých let, kdy byla uřezána historická pavlač a instalována paneláková okna. Snažíme se vrátit původní podobě, resp. její kultivované interprretaci a uvolnit dnešní potenciál objektu.

Novými dispozicemi budou (v souladu s RP pro MPR) komerční jednotky se sociálním zázemím v 1.NP a byty 2-3kk s galerií ve 2.NP. Předmětem studie jsou i povrchové úpravy dvora.

V přízemí 3 komerční jednotky se samostatnými vstupy přímo z nádvoří a se samostatným zázemím. Navrhujeme částečnou obnovu pavlače formou lehké ocelové konstrukce, navzaující na historické odkazy a navrácení původních proporcí do fasády úpravou stávajících otvorů a přidáním dalšího otvoru.
Ve 2.NP 3 samostatné obytné jednotky pro studenty či mladý pár, dispozičně 2+1, resp. 3kk s galerií. Otevření nyní nepříštupného půdního prostoru a propojení s 2.NP umožňuje vložení galerie nad malou část půdorysu. Získáme tak značný prostor navíc a dokážeme zhodnotit a oživit stávající objekt, výšková užitnost prostoru zůstane vyhovující.

V plechové střeše navrhujeme několik prosvětlujících otvorů - světlíků. Krov bude zachován, pokud to jeho stavebně-technický a statický stav umožňuje, bude doplněn o tepelnou izolaci. V opačném případě bude nahrazen novým krovem v téže výškové úrovni.

Tým: LBNK architekti, konzultace Martin Kožnar (martinkoznar.cz) a Petr Obermann, statika Martin Lerch (statika design s.r.o.), profese externí
Zastavěná plocha: 111 m2
HPP: 240 m2
OP: 920 m3

DOLŇÁK
rekonstrukce dvorního traktu
Dolní náměstí 55/33, Olomouc
studie 2020-21 / DSP 2021
01/01
fotografie exterieru
koncept
fotografie exterieru
axonometrie
půdorys 1np
půdorys 2np
pohled na střechu
schwarzplan města Vysoké Mýto

RD MEJTO

Koncepce novostavby rodinného domu na Pražském předměstí ve Vysokém Mýtě vychází z přání rodiny a situace na pozemku. Dům si ponechává uzavřenější fasády z ulice a směrem k sousedním RD, otevírá se směrem do zahrady. Hlavní obytná část na jihovýchodě, kuchyň kontroluje vstup, obývací prostorem navazuje na zahradu. Zkosená stěna upravuje fokus a výhled na strom, jezírko a včelí úl, nabízí prostup HS-portálem na dřevěnou pobytovou terasu s budoucí pergolou. Ostří stěny v půdorysu se v realitě jeví příjemně. Na zkosenou geometrii portálu navazuje orientace další stěny domu i zahradního domku. Patro s vlastní koupelnou a prostornou chodbou s pianinem a průhledy do zahrady patří dětem a návštěvám.

Konstrukčně se jedná o keramiku, fasáda s jemným zrnem a lehkým nádechem okrové, dřevěná okna, vnitřní truhlářské výrobky i podlahy dubové, extenzivní zelené střechy, fotovoltaika, vnější žaluzie ve fasádě.

Tým: LBNK architekti / Radek Schwab, konzultace architekt Martin Kožnar, Jiří Kubík, Stružinský kuchyně, profese externí, realizační firma - První Vysokomýtská stavební společnost
Zastavěná plocha: 164m2
HPP: 228m2
OP: 823 m3

RD MEJTO
novostavba rodinného domu
Pražské předměstí, Vysoké Mýto
studie + DPS 2018-20 / realizace 2020-21
01/01

BYDLENÍ V ZAHRADĚ PRO MLADOU RODINU

Zadáním bylo navrhnout rodinný dům pro mladou rodinu na pozemku ve smíšené zástavbě, v obci Újezdec u Přerova, tvořící předměstí blízkému městu.

Deltoidní tvar pozemku formuje hmotu domu. Navrhujeme skromné a útulné bydlení v zahradě. Díky situaci dům nese prvky řadového, či atriového domu - využití sousední štítové stěny. Zásadní inspirací je však koncepce “Sokratova domu” otevřeného pro “sběr” sluneční energie a s mírným sklonem a výrazným jižním přesahem střechy pasivní chlazení.

Dům rozděluje zahradu na hlavní část na jihozápadní straně, navazující na hlavní obytný prostor a na menší “soukromou” severovýchodní trojúhelníkovou část přístupnou z dětských pokojů.

Hlavní fasáda domu je členěna na devět polí velkoryse prosklených od podlahy ke stropu, díky členění a pouze několika otevíravým výplním prostého typu “balkonových dveří” však relativně ekonomickým a šetrným způsobem. Přesah mírně pultové střechy tvoří důležité stínění a současně chrání terasu navazující na hlavní obytný prostor.

Vstup do hlavního obytného prostoru nabízí přehled o veškerém dění v domácnosti (krom soukromé části pokojů a koupelny). Ostrůvek je středobodem kuchyně s výhledem přímo do zahrady, na terasu, k zahradnímu domku i parkovacímu stání s přístupovou cestou. Obytný kout v zadní části s krytými zády, televizí a krbem je možno oddělit posuvnou příčkou či závěsem, ale funguje skvěle jako integrální součást prostoru. Rohová krbová vložka disponuje zadním přikládáním z technické místnosti, která se nachází za kuchyňskou stěnou se skříňkami a spotřebiči. Za kuchyní se nachází průchod malou halou k pokojům a koupelně, jenž disponuje světlíkem pro přísun přirozeného osvětlení.

Uliční hranu vytváří v návaznosti na okolí garáž s technickým zázemím a “zahradní koupelnou”, místem pro rybářské náčiní, kola, či kočárky. Prostorný zastřešený vjezd pro dvě auta navrhujeme v zatravňovací dlažbě (důležitost vsakování a udržení srážek na pozemku), krytý jednoduchým vlnitým materiálem - např. průsvitný sklolaminát, vytvářejíc příjemné klima.

Hodnotou na pozemku je stávající podsklepený objekt, byť v chatrném stavu, navrhujeme sklep staticky zajistit, zpřístupnit novými schody podél severní hrany pozemku a využít kromě skladu brambor a vína i jako “sokl” pro nový lehký zahradní domek s letní kuchyní a vlastní terasou.

BYDLENÍ V ZAHRADĚ PRO MLADOU RODINU
novostavba rodinného domu
Újezdec u Přerova
studie 2022
01/01
rekonstrukce černovír olomouc fasáda
před a po
vizualizace exterieru z ulice
vizualizace předzahrádky
vizualizace venkovní terasy
vizualizace tělocvičny
vizualizace sálu
vizualizace sálu
vizualizace restaurace
axonometrie návrhu rekonstrukce Dělnického domu
půdorys 1np
půdorys 1np
půdorys 2np
půdorys 2np
půdorys 3np
půdorys 3np
půdorys podkroví
pohled na střechu

REKONSTRUKCE DĚLNICKÉHO DOMU ČERNOVÍR

Původní zadání “studie rekonstrukce sokolovny” s důrazem na sjednocení fasády všech částí objektu se během konzultací rozrostla na komplexní studii řešení všech provozů na pozemku.

Nutno vyzdvihnout výjimečnou péči a důvěru investorů - rodiny Šišmových nad průběhem konzultací studie a postupné společné hledání ideálního řešení.

Nový stavební program vypadá následovně: obnova společenského sálu se sportovním i kulturním využitím, doplnění nezbytného zázemí dle současných požadavků pro provoz kultury a sportu v tomto měřítku, obnova restauračního zařízení tzv. “Pekla” v přízemí, lepší návaznosti na zahradu i na hlavní sál (nové vnitřní schodiště), doplnění zázemí (kuchyně, toalety, úklid...), rozšíření vstupního jihovýchodního křídla, obnova schodiště, nové vstupní foyer, zázemí pro hosty kulturních i sportovních akcí, zpřístupnění podkrovního prostoru, variantní (variabilní) využití jako zázemí pro akce v nižších podlažích, či samostatný provoz.

Součástí úprav objektu je vyčlenění prostoru ve stávajícím severozápadním křídle objektu pro sídlo firmy investorů.

Tým: LBNK architekti, konzultace Martin Kožnar, statika Marrtin Lerch (statika design s.r.o.) další profese externí
Zastavěná plocha: 580 m2
HPP: 1 220 m2
OP: 6 200 m3

DĚLŇÁK
rekonstrukce Dělnického domu
Olomouc - Černovír
studie 2021
01/01
pohled na bar GHÍ
Ghí, přepuštěné máslo
detail baru Ghí
detail sedacího parapetu
detail
vizualizace interieru
vizualizace interieru
vizualizace interieru - bar Ghí
axonometrie prodejny
půdorys 1np - návrh
půdorys 1np - stav
schwarzplan města Vysoké Mýto

GHÍČKÁRNA

Zadáním bylo navrhnout interiér nové prodejny Českého ghíčka; firmy, která se zabývá přepouštěním másla. Vzniká tak jedinečný produkt - Ghí.

V návrhu navazujeme na léty vybudovanou identitu společnosti, která odráží ideály firmy. Přátelské vztahy, dobrá práce, kvalitní produkt ~ projekt.

Parter při autobusovém nádraží nabízí možnost rekultivace. Přestavbou interieru docílíme světlý a vítací prostor, vřelý a hřejivý. Prodejnu Ghí s kavárenským koutkem.

Vzniká prostor, kde si lidé nekoupí jenom samotný produkt, ale také dobrou kávu, či něco k zakousnutí. Vůňě a kvalitní suroviny jsou hlavním motivem. Truhlářské výrobky na míru, jednotnost pararpetů I polic. Sklolaminátový custom made bar z dílny pana Průši jako veliká kostka másla, s logem Ghi. Nová dlažba, výmalba, jednoduchost.

Tým: LBNK architekti, sklolaminát od pana Průši (derekyacht.cz), grafika od Vojty Štěpánka (studiodruzba.cz)

HPP: 70 m2

GHÍČKÁRNA
rekonstrukce prodejny
Vysoké Mýto
studie + DSP 2021 / realizace 2021
01/01
vizualizace ze zahrady
koncepční schéma
vizualizace, detail fasády
vizualizace, detail fasády
vizualizace letního domku
pohled z ulice
axonometrie
půdorys 1np
půdorys 2np
pohled na střechu
řezy
schwarzplan města Vysoké Mýto

NOVOSTAVBA RD VYSOKÉ MÝTO

Pozemek o rozloze necelých 1000m2 je situován v rámci nově urbanizovaného území na vnitřní perfierii města Vysoké Mýto, m.č Za Pivovarem.

Hodnotou lokality je docházková vzdálenost centra, klid pro rodinné bydlení ve vyšším standardu s rekreačními místy “za domem”. Pozemek ze severu a východu sousedí s dalšími stavebními parcelami, z jihu je lemován širokým pásem obecní zeleně a zklidněnou obslužnou komunikací, za kterou se nachází parkové veřejné prostranství, to je pak centrem lokality. Ze západu pozemek lemuje další pruh obecní zeleně s mladým stromořadím a pěšina oddělující dva urbánní bloky.

Záměrem studie bylo najít společně s investory ideální variantu jejich nového rodinného bydlení, specifikovat náplň domu, velikosti a propojení jednotlivých místností, materialitu, najít způsob užívání domu i zahrady.

Navrhujeme nepodsklepený dům s ustoupeným druhým podlažím, reprezentativní, důstojný, solidní, ale přesto domácký a rodinný. Dům, do kterého budoou chodit rádi děti ze školy i rodiče z práce, zároveň dům, který se může stát i středobodem pracovních schůzek, rodinných oslav, uvnitř či venku, na zahradě, v obýváku, v bazénu, v zahradním domku.

Tým: LBNK architekti, konzultace Martin Kožnar (martinkoznar.cz) a Petr Obermann (VOPS ProArch s.r.o.), statika Martin Lerch (statika design s.r.o.), další profese externí

Zastavěná plocha: 238 m2
HPP: 341 m2
OP: 1360 m3

RD VYSOKÉ MÝTO
novostavba rodinného domu
Pražské předměstí, Vysoké Mýto
studie 2021 / DSP 2021-22
01/01
vizualizace domu
recepce
hala
pudorys 1np

NOVOSTAVBA SÍDLA FIRMY

Nacházíme se na rozhraní nízké starší blokové zástavby (rodinné dvojdomy v ulici Jeronýmova), areálové struktury sousedních škol a také přilehlých vícepodlažních bytových domů “novosadský dvůr”.

Z hlediska měřítka a urbánní struktury návrh navazuje právě na rodinné řadové dvojdomky, v jejichž pomyslném bloku se nachází dotčený pozemek č. 399/3. Osazením nové zeleně v severní části podporujeme rekreační charakter vnitrobloku a ponecháváme prostor pro parking šesti vozů v zasakovacím povrchu v jihozápadní části pozemku.

Samotný objekt se pak nachází v jihovýchodním rohu pozemku se vstupem z jihozápadu - přirozeně z ulice Jeronýmova.

Hlavní reprezentativní vstup vede přes recepci do příčné chodby, která umožňuje prosvětlení středového traktu a průchod severní fasádou na terasu.

Z uzavřeného obdélného půdorysu přízemí vystupuje až na východní hranu pozemku hmota zasedací místnosti, druhé podlaží je pak přísně obdélné.

Důraz je kladen na reprezentativní charakter objektu, ale i uživatelskou přívětivost prostředí - od zázemí s kuchyňkou, před sprchy až po terasy a balkony.

Konstrukci koncepčně uvažujeme zděnou, stropy monolitické železobetonové, případně v kombinaci se spirolly, extenzivní zelenou střechu.

NOVÉ SÍDLO FIRMY
Novostavba administrativní budovy
Nové Sady, Olomouc
studie 2022
01/01
axonometrie rekonstrukce řadový dům architektura LBNK architekti Olšany návrh
schema rekonstrukce řadový dům architektura LBNK architekti Olšany návrh
axonometrie rekonstrukce řadový dům architektura LBNK architekti Olšany návrh

REKONSTRUKCE ŘADOVKY OLŠANY

Zadáním bylo prozkoumat možnosti rekonstukce a najít vhodnou variantu budoucí podoby domu.

Objekt je v současnosti dvoupodlažní s nevyužitým podkrovím. Původní hloubka řadové zástavby byla postupně rozšiřována přístavbami a nánosy, od kterých bude nezbytné objekt očistit. Obdobná struktura sousedních domů umožňuje navázat na schéma rozšíření směrem do zahrady; to navrhujeme provést citlivým a odlehčeným způsobem.

Navrhujeme zachovat původní hmotu objektu, v návaznosti na diskusi s investorem však přepodkládáme nové skladby konstrukcí - od vybrání podlah (nyní bez patřičné izolace), přes částečné zateplení objektu, po nový trámový strop nad 2.NP a rovněž nový krov (s možností využití zdravých trámů stávající konstrukce). Navrhujeme nové schodiště; točité avšak pohodlné (ideálně broušené betonové) ve střední části dispozice a otevření obytného prostoru s kuchyní a jídelnou v patře směrem do zahrady, s rozšiřující terasouo, citlivou k sousední zástavbě a využívající jižní orieentaci.

Nový krov nabízí několik možností:
1/ otevření místností v 2.NP do krovu, což udělá celé patro vzdušnější a otevřenější (a také sníží náklady na nové konstrukce - nebude třeba obnovit strop nad 2.NP...naopak zvýšení nákladů na vytápění bude zanedbatelné; v každém případě je nezbytné provést novou izolaci střechy)
2/ vytvoření dalšího obytného či spacího patra v jednom z pokojů ve 2.NP
3/ zobytnění podkroví pro pracovnu / místnost pro hosty / případně úložné prostory nebo zkrátka prostorovou rezervu pro možné budoucí využití bez aktuálního zpřístupnění.

Zahrada není součástí návrhu, v jižní části se však předpokládá garáž a v pročištěné zahradě bychom navrhovali umístit čajový altán či zahradní domek umožňující celoroční využití zahrady.

Tým: LBNK architekti
Zastavěná plocha: 85 m2
HPP: 202 m2
OP: 510 m3

OLŠANY
rekonstrukce řadového RD
Olšany u Prostějova, Karlov
studie 2021
01/01
ulice sportovní
NÁVRH
STAV
stav situace
navrh situace

ULICE SPORTOVNÍ, VYSOKÉ MÝTO

Předmětem studie je návrh veřejného parkoviště sloužící primárně pro návštěvníky Městského stadionu ve Vysokém Mýtě na parcele číslo 2134 a 2135, KÚ Vysoké Mýto. Studie má sloužit jako závazný podklad pro navazující fáze DSP a DPS.

Příchod z města do ulice Sportovní se odehrává nově po štípané žulové kostce (6/8, ev. 8/10 v průjezdech), hlavní část vozovky zůstává ve stávající betonové dlažbě Klasiko. Chodník určený pro pěší odděluje od vozovky mírně vyvýšená betonová obruba (6-8cm). Vjezdy zůstávají ve výšce chodníku (priorita = chodci), jsou odlišeny jiným směrem kladení dlažby, příp. drobnou změnou formátu (o stupeň větší). Pruh kolmých parkovacích stání v propustné dlažbě vyplněné štěrkem je od hlavní části komunikace oddělen zatravňovacími betonovými dlaždicemi s pruhovým rastrem ve směru stání / resp. kolmo na vozovku.

Mezi stáními se objevují zatravněné ostrůvky s vysokými travinami - trvalkami a vždy jedním stromem (např. platan, bříza, či lípa - doporučujeme konzultovat před osazením s krajinářským architektem*kou). Rovněž podélná stání na opačné straně jsou lemována travinami, však bez stromu kvůli přítomnosti inženýrských sítí v této části ulice.

ULICE SPORTOVNÍ
návrh veřejného parkoviště / revitalizace
ulice Sportovní, Vysoké Mýto
studie 2022
01/01
axonometrie hangáru pro vzducholoď
detail konstrukce
axonometrie hangáru pro vzducholoď
axonometrie hangáru
axonometrie - detail - konstrukce
cylindr
foto model
situace

HANGÁR PRO VZDUCHOLOĎ

Ny-Ålesund je jedno z nejseverněji položených vědeckých pracovišť na planetě a zároveň jedno z nejdůležitějších center polárního výzkumu. Mnohá atmosférická měření dnes probíhají z helikoptéry, což je neekonomické i neefektivní a tento způsob by mohl být nahrazen udržitelnějším měřením ze vzducholodi. Návrh vzducholodníhoo hangáru ctí půdorysnou stopu dřevěného hangáru, z nějž ve třicátých letech startovaly první lety přes severní pól.

Návrh řeší především tyto problémy:
- založení na svahu v arktických podmínkách permafrostu, tedy dotýkat se co nejméně země a udržovat hlavní konstrukce nad zemí kvůli sněhové pokrývce
- překlenutí velkého rozponu přes celý hangár bez vnitřních podpor
- otevírání vrat a návaznost na kolejiště - dráhu sloužící pro přistání / vzlet vzducholodi
- modularita a prefabrikovatelnost konstrukce - přeprava za polární kruh a snadná montáž.

Hangár se dotýká země jen na několika místech - je bodově založen na pilotách přes elastomerová ložiska v podélné ose stavby a kotven táhly po stranách. Celý spočívá na masivním roznášecím ocelovém roštu s vylehčovacími otvory, podobajícímu se trupu lodi či rámu letadla. Směrem vzhůru se konstrukce odlehčuje, rozměry i geometrie struktury se řídí potřebami provozu hangáru a vědeckotechnického zázemí a místními klimatickými podmínkami. Temperované a vytápěné prostory pro ubytování a výzkum, na bázi sklolaminátových prefabrikovaných buněk, jsou vsunuty do rozponu roznášecí trubkové konstrukce "koz", která spojuje podlahový rošt se střechou z prostorové příhradoviny typu Mero se sklolaminátovou fasádou. Napříč stavbou a jednotlivými typy konstrukce prostupuje užití platónských těles a jejich geometricko-statických výhod.

Vojtěch Rudorfer, diplomová práce v atelieru prof. Mirko Bauma (+ asistent Vojtěch Hybler), FA ČVUT
Zastavěná plocha: 4 048 m2
HPP: 4 048 m2
OP: 64 800 m3

HANGÁR PRO VZDUCHOLOĎ
Ny-Ålesund, Špicberky
diplomová práce 2020
Vojtěch Rudorfer
01/01
vizualizace exterieru
řezy Panský mlýn
pohled na turbínové domky
vizualizace exterieru - Panský Mlýn
foto stav - Panský mlýn
koncepce
koncept
situace 1:2000
situace 1:500
situace 1:200
půdorys 1np
půdorys 2np
půdorys 3np
půdorys 4np
půdorys 5np

PANSKÝ MLÝN

Hlavním cílem bylo oživení a zpřístupnění celého areálu obyvatelům města. Očistit mlýn od přístaveb a propojit tak dvůr, zahradu a řeku. Mlýn je tak výraznou a krásnou budovou, že není potřeba jí konkurovat, ale naopak ji vyzdvihnout. To si myslím i o samotném provozu okolních budov. Mlýnské stroje, turbíny a katry, májí být hlavním motivem.

S myšlenkou znovuobnovení výroby jsem začal přemýšlet nad provozem, který by nebyl tak nákladný, nezabral prostor celé mlýnice a vznikl by jedinečný produkt. Technologie mletí obilí dnešní doby funguje na stejném principu jako před sto lety. Za pomocí válcových stolic, kapsových dopravníků, rovinných vysévačů a dalších strojů pro čistění a filtrování zrn. Právě tyto stroje využívané pro čištění, filtrování a loupání zrna zabírají v objektu velkou část prostoru a zvyšují náročnost provozu.

Rozhodl jsem se tedy pro provoz mletí neobilovin, přesněji luštěnin, u kterých tato velká část strojů není potřeba. Jedná se tedy o nové druhy mouky, například hrachová, cizrnová, nebo kaštanová. Provoz jsem zmenšil a využívám jednu válcovou stolici pro samotné mletí, rovinný vysévač, velký zásobník, část dvojitého kapsového dopravníku, pytlovací lávky a doplňuji balící linku. Provoz funguje na principu import a export. Přijímám hrubý produkt a vyvážím hotový produkt nabalíkovaný na paletách do prodejen bez větších prostor pro skladování.

Jako pohon pro stroje využívám vodní energie pomocí Francisovy turbíny, která byla přestavěna na malou vodní elektrárnu. Dříve byl celý mlýn poháněn soustavou řemenů a transmisních hřídelí, dnes ale můžeme ke každému repasovanému stroji umístit samostatný elektromotor a zabránit i případné nehodě s řemeny. Mlýn tedy bude znovu mlýnem, stroje dostanou zpátky svoji důstojnost a z budovy se stává atraktivní prostředí pro návštěvu.

Radek Schwab, diplomová práce v atelieru prof. Stempela na FA ČVUT
zastavěná plocha: 850 m2
HPP: 1970 m2
OP: 8400 m3

PANSKÝ MLÝN
Vysoké Mýto
diplomová práce 2021
Radek Schwab
01/01
vizualizace exterieru - pohled přes řeku
koncept
vizualizace exterieru - pohled přes řeku
foto stav - Prádelna
vizualizace multifunkčního sálu
vizualizace klubovny
koncepce
koncepce
koncepce
půdorys 1np
půdorys 2np
půdorys 3np
půdorys 4np
pohled
pohled

KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA

Český Krumlov je schizofrenní město. Neví, čím je nebo čím chce být. Chybí zde sounáležitost. Jak by zde taky mohla být. Město nikdy nemělo své domorodce. Pospolitost, která by zde sídlila po několik generací a která by zde vytvořila pevnou komunitní atmosféru.

Město ztrácí alternativní kulturu, která místní obyvatele vždy přitahovala. Z města mizí místa, kam si Krumlováci zajdou na pivo nebo na koncert. Podniky se zavírají nebo se přesouvají. Chybí zde místo pro komunitu, která by primárně místní, ale i turisty obohacovala tématickými workshopy, přednáškamii či cvičeními. Místo, které by propagovalo místní řemeslníky a umělce, a prezentovalo jejich výrobky a design.

V samotném centru města se nachází objekt bývalé prádelny a čistírny v Hradební ulici č.83. Tento dům si vybírám pro návrh nového multifunkčního kulturního, komunitního a vzdělávacího centra s velkým sálem.

Nástavbu pro multifunkční sál se zázemím navrhuji jako dvě subtilní minimalistické hmoty se sedlovou střechou zasazené do těžké struktury původního domu. Materiálově sjednocuji jejich střechu a boční fasády do jednolitého pláště z dřevěných latí, který se z koncepčního hlediska chová jako přikrývka ulehající na křehký skleněný prvek vsazený do nepravidelného monolitu. Celkový výraz stavby vytváří dialog starého a nového, ale také svou archetypální formou v materiálové kombinaci černého dřeva a keramických bobrovek splývá s charakterem Hradební ulice a panoramatem města.

Diplomová práce - Jaroslav Schwarz v atelieru prof. Stempela na FA ČVUT
Zastavěná plocha: 595 m2
HPP: 1890 m2
OP: 7260 m3

KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁDELNA
Český Krumlov
diplomová práce 2020
Jaroslav Schwarz
01/01
vizualizace obytného prostoru
axo
vizualizace exteriéru
fotografie exteriéru stav
vizualizace obytného prostoru
vizualizace obytného prostoru
vizualizace útulny
1np
2np
3np
axo půdorys
axo řez
pohledy

Architektonická studie řeší stavební záměr rekonstrukce stodoly za účelem zobytnění objektu pro manželský pár. Budova stodoly je součástí srostlých budov na statku v Nových Sídlech.

Statek se nachází na rozlehlých pozemcích na okraji obce, s odstupem od přilehlé komunikace a s dalekými výhledy do krajiny, na pasoucí se koně a zapadající slunce. S novým zadáním navazujeme na rekonstrukci podkroví hlavního objektu na statku.

Naším zadáním je zobytnění stávajících prostor stodoly, která je součástí srostlých budov obklopující dvůr statku. Jedná se o budovu s kamennými opukovými stěnami v přízemí a dřevěným krovem s keramickými taškami.

Jedním z požadavků investora je navrhnout rekonstrukci objektu tak, aby nenarušila venkovský ráz statku a neměnila výrazně napojení na okolní stavby, do kterých nezasahujeme. V návrhu zachováváme výšku budovy i sklon střechy, obrysy domu zůstávají stejné. Ale však z důvodu zkvalitnění bydlení pod šikmými stěnami v podkroví navrhujeme do střechy zasadit čtyři plechové vikýře - jídelna, kuchyň, pracovna, zašívárna v podkroví.

V přízemí zachováváme průjezd do dvora, průchod do stájí a také vstup do sklepa s kamennou klenbou. Část přízemí využíváme jako vstupní prostory se schodištěm a výtahem, kterým se dostáváme do patra, do srdce domu.

Objevuji převýšený prostor s knihovnou, který díky dvěma vikýřům naproti sobě působí velkoryse. Kamenné jádro domu s krbem a televizní stěnou má v sobě schované schodiště vedoucí přes pracovnu do podkrovní zašívárny, kde má člověk chuť si na chvíli odpočinout. Po čase sejdu dolů a za schovanými dveřmi v knihovně nacházím soukromí investorů.

STODOLA
návrh rekonstrukce
01/01
koncept
chudenice vizualizace návrh 1
chudenice vizualizace stav 1
chudenice vizualizace návrh 2
chudenice vizualizace stav 2
chudenice vizualizace návrh 3
chudenice vizualizace stav 3
chudenice vizualizace návrh 4
chudenice vizualizace stav 4
axonometrie
chudenice řez AA
chudenice řez BB
chudenice řez CC
chudenice řez DD

REVITALIZACE NÁVSI V CHUDENICÍCH

Náves obce Chudenice již nějakou dobu slouží pouze jako místo, které se obchází, protože zde není nic, co by místní obyvatele (nepočítaje pár sezónních slavností – vánoční betlém či májka) přimělo se zastavit a trávit zde svůj čas. Ve středu této organicky rostlé návsi je rybník, mající sic relativně zdravý průtok, ale sloužící pouze coby hasičská nádrž. Kolem rybníka jsou bez jakékoliv koncepce umístěné solitérní jehličnaté keře, umístěné v minulosti zřejmě za jediným účelem: nepotřebují příliš velkou údržbu. Zadáním obce bylo primárně vyřešit nešťastné pojetí zeleně, společně s cílem navrátit rybníku původní přírodní charakter.

Na počátku jako vždy hledáme, co všechno by se dalo v co největší míře zachovat. Jsou tím čersvě realizované cesty ze žulových kostek a parkovací stání na severní straně řešeného území. Redukujeme plochu rybníka na zhruba 2/3 původní velikosti, dáváme mu organický tvar a přesouváme ho dál od silnice. Toto umožňuje zrušení kovového zábradlí u chodníku a vytvoření okružní pěšiny napojené na okolní cesty, zlepšující prostupnost celé návsi a nabízející jednak důvod se zastavit a usednout na lavičku nebo prostě mít možnost podnikat krátké procházky kolem.

Pěšina prochází dvojím charakterem řešeného území. Jedním je přírodní západní část, pěšina zde dostává podobu štěrkové cesty, vytvářejíc meandry ve zvlněné krajině listnatých stromů, keřů a bylinných podrostů. Výrazným prvkem zde je vrba na mírném kopci s lavičkou, jenž nabízí možnost usednout a schovat se v povislých větvích tohoto stromu. Břehy jsou ze skládaného přírodního kamene a břehových rostliných společenstev. Nacházejí se zde také schody do vody, pro ty využíváme žulové bloky z bývalé zámecké kašny. Druhý charakter uzemí je spíše městský a pevný, cesta je pojata jako lávka z modřínových prken na dřevěných kůlech, které stářím dostanou našedivělý vzhled.

Na severní straně se lávka rozrůstá v pobytové terasy, na jižní straně lávku kříží molo, pod kterým se nachází požerák a betonový bezpečnostní přepad vody. Na dřevěné terasy a parking v severní části navazuje zapuštěné sezení s pěti stoly z masivního dubového dřeva, sloužící k setkávání místních obyvatel či turistů např. při návštěvě hospody. Sezení ve stínu zajišťují nově vysazené lípy. Nový altán má variabilní využití. Jeho velikost, záměrně vynechaná volná trychtýřovitá částečně nezpevněná/zpevněná) plocha před ním a možnost otevření bočních stran umožňuje lidem uspořádat komorní koncert, betlém, letní kino, trhy apod. Nebo může býti zkrátka obyčejným altánem. místem, kde se lidé mohou jednoduše poflakovat.

Tým: LBNK architekti, krajinářské řešení Karolína Suchá
Plocha řešeného území: 2956 m2

NÁVES V CHUDENICÍCH
revitalizace veřejného prostranství
Chudenice
studie 2023
01/01
rodinný dům vizualizace
skica
vizualizace obytného prostoru
vizualizace
vizualizace
vizualizace ulice
půdorys 1np
axo
axo
axo
axo
řez
pohledy

DŮM PRO MLADOU RODINU

Architektonická studie řeší stavební záměr novostavby rodinného domu v zahradě poblíž historické návsi obce Prosenice, na rozhraní rostlé řadové zástavby a zahradních domků.

parcela č. 86/1 (k.ú. Prosenice) / LV č. 150
výměra: 861 m2

Pozemek se nachází na krásném místě, obklopen zahradami a sadem, mírně stranou od rušnější návsi. V návaznosti na tradiční místní tvarosloví přiznaných cihel ve fasádách navrhujeme domu “druhou kůži”, kterou tvoří variovaná polopropustná cihelná zeď na hranici pozemku s veřejným prostranstvím - příjezdovou cestou, a také jižním směrem v šíři domu - existuje tak možnost dům oběhnout dokola, sednout si s knihou na parapet, nebo v mikroklimatu mezistěn pěstovat byliny, či růže.

Dalšími hodnotami místa je skleník a jezírko v severovýchodním rohu, které budou vyžadovat péči a rekultivaci, ale pro žiot v zahradě jsou velmi příznivé. Návrh počítá se zachováním velkého ořechu, na který směřuje výhled z hlavního obytného prostoru a ložnice, společně se sadem v pozadí.

Po průchodu zádveřím dále do domu se ocitáme v “kloubu” s průhledem do zahrady přes hlavní převýšený obytný prostor, ale i dvě obytné chodby, zakončené čtecím koutem. Sekvence pokojů na fasádě jsou odděleny od kuchyně s jídelnou a obývákem přiznanými monolitickými betonovými sloupy s otiskem prkenného bednění a vestavěným nábytkem, spojující tak nosnou a užitnou funkci. Stejným jazykem je tvořen i ostrůvek kuchyně; z prostoru tak vystupují tyto tři betonovo-dřevěné oblé hmoty.

DŮM PRO MLADOU RODINU
novostavba rodinného domu
Prosenice u Přerova
studie 2023
01/01
vizualizace hvězdárny
axo
vizualizace domu
kavárna
vstupní hala
situ
pudorys 1np
pudorys 2np
pudorys 3np
pusorys strechy
pohledy hvezdarny

HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV

Jak má vypadat hvězdárna v jedenadvacátém století? Neklademe si takto velkolepou a naivní otázku. Navrhujeme obyčejnou hvězdárnu do prostějovského parku, v návaznosti na dnešní dosluhující budovu.

Cílem není pompéznost, ale adekvátnost. Přes tuto pragmatickou úvodní tezi však musíme poznamenat, že pozorování hvězd, obdobně jako sledování západu slunce nad horizontem oceánu, anebo zkušenosti blízké smrti jsou prožitky, které nás přesahují. Prožitky, při nichž cítíme vlastní maličkost, ale i jednotu; jedno-duchost Kvality.

Navrhujeme hvězdárnu plnou obyčejných Kvalit, umožňující vnímání tohoto přesahu, poklidné bádání, vzdělávání a výuku, ale i prosté posezení u kávy, nebo úkryt v parku před deštěm.

HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV
soutěžní návrh - 3. místo
Kolářovy sady, Prostějov
studie 2022
01/01
knihovna interier
pohled na budovu
VESTIBUL
axonometrie
víceúčelový sál
atrium knihovny
situace
koncept
pudorys 1np
pudorys 1np
pudorys 1np
rez
rez

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VYSOKÉM MÝTĚ

Budova městské knihovny se nachází v přízemí historické budovy "U koruny" - čp.70, která v minulosti prošla řadou rekonstrukcí, naposledy v roce 1992, kdy se do ní městská knihovna přestěhovala. Vnímání života, svobody a pohybu ve veřejném prostoru se za posledních třicet let změnilo a zřejmě se za dalších třicet let opět změní. Knihovna nyní nemá sloužit jako půjčovna a sklad knih, ale má potenciál stát se místem pro setkávání ve volném čase, studium, práci, nebo pro přednášky a kulturu.

Cílem rekonstrukce je zpřehlednění stávajících prostor knihovny, propojení jednotlivých částí a vytvoření bezbariérového prostředí. Potenciál zde nacházíme ve využití dvora, který se v návrhu stává těžištěm dění. Atrium inspirované klášterními rajskými zahradami utváří svébytná dvorní přístavba, která je klíčem k propojenosti celého přízemí. Dvorní část nabízí víceúčelové prostory pro přednášky, autorské čtení, nebo volnočasové aktivity. Rekonstrukce knihovny přináší větší komfort také pracovníkům knihovny, od nových kanceláří po technické vybavení. Klademe důraz na udržitelné materiály a obnovitelné zdroje energií – nové dvorní křídlo bude z dřevěných konstrukčních prvků, se zelenou střechou a solárními panely. Dešťová voda bude díky akumulační nádrži využita pro zalévání zeleně.

konzultace:
prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta
MgA. Martin Kožnar

Zastavěná plocha: 1300m2
Užitná plocha: 880m2
Obestavěný prostor: 6050 m3

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VYSOKÉM MÝTĚ
návrh rekonstrukce
Litomyšlská 69 a 70, Vysoké Mýto
studie 2022 / DSP 2023
01/01
vizualizace domu
axo
vizualizace domu
vizualizace domu
interier obývací místnost
interier obývací místnost
galerie
pudorys 1pp
pudorys 1np
pudorys 2np
pohledy

NOVOSTAVBA DOMU PRO RODINNÉ BYDLENÍ POD LESEM, NA LOUCE.

Rozsáhlý pozemek nabízí dostatek prostoru pro bohatý stavební program a současně je výzvou jeho celkové uspořádání.

Dům navrhujeme umístit v těžišti pozemku dostatečně daleko od příjezdové komunikace, v soukromí a s výhledy. Poloha domu jej rozděluje a určuje různé atmosféry v návaznosti na aktivity plynoucí z navazujících funkcí domu, od garáže a dílny přes fitness a relax, posezení na terase, až po sběr jablek v sadu.

Nadstandardní část náplně domu je skrytá z velké části pod terén, což umožňuje zachovat relativně skromnou archetypální podobu objektu vystupujícího na povrch - vidíme prostě chalupu. Pod chalupou se však “cosi” skrývá. Cosi bohatého, cosi umožňujícího parking dvou aut v garáži, práci v dílně nebo sportovní vyžití od fitness po plavání se saunou.

Tato skrytá spodní část je obnažena jen v několika místech, která slouží jako přístupové body a vytváří specifická zákoutí. Suterén současně funguje jako sokl pro obytnou část domu.
Podlaží na terénu je prakticky průchozí ze čtyř stran - hlavní vstup se zápražím je zapuštěn v západní štítové stěně, dům je ale prostupný také napříč - severojižně v hlavním obytném prostoru - skutečné propojení s přírodou; jižním směrem na terasu s grilem, severně do zákoutí zahrady směrem k lesu a potenciálnímu jezírku, či ohništi. Východním směrem se pak otevírá ložnice do nejvíce soukromé části pozemku.

Druhé obytné podlaží slouží dětem a případně návštěvám, objekt je také připraven na vícegenerační fungování - obsahuje samostatnou garsonku se skrytým schodištěm “propichujícím” vertikálně celý dům.

BYDLENÍ NA LOUCE
novostavba domu pro rodinné bydlení
Pohořany - Olomouc
studie 2022
01/01
vizualizace okuchyně
KONCEPT
vizualizace kuchyně
VIZUALIZACE OBYTNÉHO PROSTORU
vizualizace obytného prostoru
vizualizace obytného prostoru
vizualizace vstupu
vizualizace vstupu
stav 1np
bourané 1np
nové 1np
návrh 1np
stav 2np
bourané 2np
navrh 2np
navrh 2np
řez navrh
řez
řez
řez
řez
PŘÍKAZY
rekonstrukce bytu kulturní památky
Příkazy u Olomouce
studie 2023
01/01
vizualizace interieru, statek
koncepce
statek_vizualizace
vizualizace obytného prostoru
vizualizace obývacího pokoje
vizualizace schodiště
vizualizace výhledu skrz kuchyň
axonometrie
půdorys 1np
půdorys 2np - návrh
půdorys 2np - návrhované vs bourané
příčný a podélný řez
pohled na střechu a JZ pohled
situace

REKONSTRUKCE PODKROVÍ U RODINNÉHO STATKU

Statek se nachází na rozlehlých pozemcích na okraji obce, s odstupem od přilehlé komunikace a s dalekými výhledy do krajiny, na pasoucí se koně a zapadající slunce.

Zadání: návrh aktualizace dispozičního řešení pro rodinu se dvěma dětmi, oddělení “dětské” a “dospělé” zóny s důrazem na hlavní společný prostor - obýváko-jídelno-kuchyni. Samostatná koupelna pro děti a rodiče, technická místnost s “návštěvní” toaletou, pracovna.

Požadavek na členění prostoru, jeho diverzitu a hierarchii, spolu s centrálně umístěným schodištěm generuje vysunutí obytných částí s pokoji do štítů objektu. Na tyto logicky navazuje hygienické zázemí a oba konce prorůstají ve středu domu s hlavním obytným prostorem.

Schodiště navrhujeme ponechat otevřené a oddělit jej masivním blokem nábytku po všech stranách plnícím funkci zábradlí, ale prakticky fungujícím spíše jako knihovna na jedné straně, kuchyňská linka na druhé straně, nebo úložné zázemí s psacím stolem v pracovně.

Důraz je kladen na obytnost prostoru, pohodlné užívání a užitnost. Současně návrh jednoznačně odděluje nově vložené prvky barevností i materialitou. Největším konstrukčním zásahem a nejvýraznějším prvkem je nový vikýř s plným prosklením a navazující lodžie s jihozápadními výhledy, zdůrazňujíc výhody situace.

STATEK
rekonstrukce podkroví statku
Nová sídla / Cerekvice - Litomyšl
studie 2022
01/01
vizualizace exterieru
rekonstrukce před a po
pohled z pavlače
vizualizace interieru
vizu interieru
axonometrie projektu
rozložená axonometrie
půdorys 1np
půdorys 1np návrh
půdorys 2np
půdorys 2np návrh
půdorys vloženého patra
řezopohledy
schwarzplan města Olomouc

REKONSTRUKCE DVORNÍHO TRAKTU NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI

Navrhujeme drobné dispoziční úpravy a úpravy fasády i střechy dvorního traktu měšťanského domu na Dolním náměstí v Olomouci. Jedná se o kulturní památku, object je take v městské památkoové rezervaci. Statvební zásahy presto nebohou být pouze pietního charakteru, object totiž prošel řadou přestaveb vč. necitlivých úprav koncem sedmdesátých let, kdy byla uřezána historická pavlač a instalována paneláková okna. Snažíme se vrátit původní podobě, resp. její kultivované interprretaci a uvolnit dnešní potenciál objektu.

Novými dispozicemi budou (v souladu s RP pro MPR) komerční jednotky se sociálním zázemím v 1.NP a byty 2-3kk s galerií ve 2.NP. Předmětem studie jsou i povrchové úpravy dvora.

V přízemí 3 komerční jednotky se samostatnými vstupy přímo z nádvoří a se samostatným zázemím. Navrhujeme částečnou obnovu pavlače formou lehké ocelové konstrukce, navzaující na historické odkazy a navrácení původních proporcí do fasády úpravou stávajících otvorů a přidáním dalšího otvoru.
Ve 2.NP 3 samostatné obytné jednotky pro studenty či mladý pár, dispozičně 2+1, resp. 3kk s galerií. Otevření nyní nepříštupného půdního prostoru a propojení s 2.NP umožňuje vložení galerie nad malou část půdorysu. Získáme tak značný prostor navíc a dokážeme zhodnotit a oživit stávající objekt, výšková užitnost prostoru zůstane vyhovující.

V plechové střeše navrhujeme několik prosvětlujících otvorů - světlíků. Krov bude zachován, pokud to jeho stavebně-technický a statický stav umožňuje, bude doplněn o tepelnou izolaci. V opačném případě bude nahrazen novým krovem v téže výškové úrovni.

Tým: LBNK architekti, konzultace Martin Kožnar (martinkoznar.cz) a Petr Obermann, statika Martin Lerch (statika design s.r.o.), profese externí
Zastavěná plocha: 111 m2
HPP: 240 m2
OP: 920 m3

DOLŇÁK
rekonstrukce dvorního traktu
Dolní náměstí 55/33, Olomouc
studie 2020-21 / DSP 2021
01/01
fotografie exterieru
koncept
fotografie exterieru
axonometrie
půdorys 1np
půdorys 2np
pohled na střechu
schwarzplan města Vysoké Mýto

RD MEJTO

Koncepce novostavby rodinného domu na Pražském předměstí ve Vysokém Mýtě vychází z přání rodiny a situace na pozemku. Dům si ponechává uzavřenější fasády z ulice a směrem k sousedním RD, otevírá se směrem do zahrady. Hlavní obytná část na jihovýchodě, kuchyň kontroluje vstup, obývací prostorem navazuje na zahradu. Zkosená stěna upravuje fokus a výhled na strom, jezírko a včelí úl, nabízí prostup HS-portálem na dřevěnou pobytovou terasu s budoucí pergolou. Ostří stěny v půdorysu se v realitě jeví příjemně. Na zkosenou geometrii portálu navazuje orientace další stěny domu i zahradního domku. Patro s vlastní koupelnou a prostornou chodbou s pianinem a průhledy do zahrady patří dětem a návštěvám.

Konstrukčně se jedná o keramiku, fasáda s jemným zrnem a lehkým nádechem okrové, dřevěná okna, vnitřní truhlářské výrobky i podlahy dubové, extenzivní zelené střechy, fotovoltaika, vnější žaluzie ve fasádě.

Tým: LBNK architekti / Radek Schwab, konzultace architekt Martin Kožnar, Jiří Kubík, Stružinský kuchyně, profese externí, realizační firma - První Vysokomýtská stavební společnost
Zastavěná plocha: 164m2
HPP: 228m2
OP: 823 m3

RD MEJTO
novostavba rodinného domu
Pražské předměstí, Vysoké Mýto
studie + DPS 2018-20 / realizace 2020-21
01/01

BYDLENÍ V ZAHRADĚ PRO MLADOU RODINU

Zadáním bylo navrhnout rodinný dům pro mladou rodinu na pozemku ve smíšené zástavbě, v obci Újezdec u Přerova, tvořící předměstí blízkému městu.

Deltoidní tvar pozemku formuje hmotu domu. Navrhujeme skromné a útulné bydlení v zahradě. Díky situaci dům nese prvky řadového, či atriového domu - využití sousední štítové stěny. Zásadní inspirací je však koncepce “Sokratova domu” otevřeného pro “sběr” sluneční energie a s mírným sklonem a výrazným jižním přesahem střechy pasivní chlazení.

Dům rozděluje zahradu na hlavní část na jihozápadní straně, navazující na hlavní obytný prostor a na menší “soukromou” severovýchodní trojúhelníkovou část přístupnou z dětských pokojů.

Hlavní fasáda domu je členěna na devět polí velkoryse prosklených od podlahy ke stropu, díky členění a pouze několika otevíravým výplním prostého typu “balkonových dveří” však relativně ekonomickým a šetrným způsobem. Přesah mírně pultové střechy tvoří důležité stínění a současně chrání terasu navazující na hlavní obytný prostor.

Vstup do hlavního obytného prostoru nabízí přehled o veškerém dění v domácnosti (krom soukromé části pokojů a koupelny). Ostrůvek je středobodem kuchyně s výhledem přímo do zahrady, na terasu, k zahradnímu domku i parkovacímu stání s přístupovou cestou. Obytný kout v zadní části s krytými zády, televizí a krbem je možno oddělit posuvnou příčkou či závěsem, ale funguje skvěle jako integrální součást prostoru. Rohová krbová vložka disponuje zadním přikládáním z technické místnosti, která se nachází za kuchyňskou stěnou se skříňkami a spotřebiči. Za kuchyní se nachází průchod malou halou k pokojům a koupelně, jenž disponuje světlíkem pro přísun přirozeného osvětlení.

Uliční hranu vytváří v návaznosti na okolí garáž s technickým zázemím a “zahradní koupelnou”, místem pro rybářské náčiní, kola, či kočárky. Prostorný zastřešený vjezd pro dvě auta navrhujeme v zatravňovací dlažbě (důležitost vsakování a udržení srážek na pozemku), krytý jednoduchým vlnitým materiálem - např. průsvitný sklolaminát, vytvářejíc příjemné klima.

Hodnotou na pozemku je stávající podsklepený objekt, byť v chatrném stavu, navrhujeme sklep staticky zajistit, zpřístupnit novými schody podél severní hrany pozemku a využít kromě skladu brambor a vína i jako “sokl” pro nový lehký zahradní domek s letní kuchyní a vlastní terasou.

BYDLENÍ V ZAHRADĚ PRO MLADOU RODINU
novostavba rodinného domu
Újezdec u Přerova
studie 2022
01/01
rekonstrukce černovír olomouc fasáda
před a po
vizualizace exterieru z ulice
vizualizace předzahrádky
vizualizace venkovní terasy
vizualizace tělocvičny
vizualizace sálu
vizualizace sálu
vizualizace restaurace
axonometrie návrhu rekonstrukce Dělnického domu
půdorys 1np
půdorys 1np
půdorys 2np
půdorys 2np
půdorys 3np
půdorys 3np
půdorys podkroví
pohled na střechu

REKONSTRUKCE DĚLNICKÉHO DOMU ČERNOVÍR

Původní zadání “studie rekonstrukce sokolovny” s důrazem na sjednocení fasády všech částí objektu se během konzultací rozrostla na komplexní studii řešení všech provozů na pozemku.

Nutno vyzdvihnout výjimečnou péči a důvěru investorů - rodiny Šišmových nad průběhem konzultací studie a postupné společné hledání ideálního řešení.

Nový stavební program vypadá následovně: obnova společenského sálu se sportovním i kulturním využitím, doplnění nezbytného zázemí dle současných požadavků pro provoz kultury a sportu v tomto měřítku, obnova restauračního zařízení tzv. “Pekla” v přízemí, lepší návaznosti na zahradu i na hlavní sál (nové vnitřní schodiště), doplnění zázemí (kuchyně, toalety, úklid...), rozšíření vstupního jihovýchodního křídla, obnova schodiště, nové vstupní foyer, zázemí pro hosty kulturních i sportovních akcí, zpřístupnění podkrovního prostoru, variantní (variabilní) využití jako zázemí pro akce v nižších podlažích, či samostatný provoz.

Součástí úprav objektu je vyčlenění prostoru ve stávajícím severozápadním křídle objektu pro sídlo firmy investorů.

Tým: LBNK architekti, konzultace Martin Kožnar, statika Marrtin Lerch (statika design s.r.o.) další profese externí
Zastavěná plocha: 580 m2
HPP: 1 220 m2
OP: 6 200 m3

DĚLŇÁK
rekonstrukce Dělnického domu
Olomouc - Černovír
studie 2021
01/01
pohled na bar GHÍ
Ghí, přepuštěné máslo
detail baru Ghí
detail sedacího parapetu
detail
vizualizace interieru
vizualizace interieru
vizualizace interieru - bar Ghí
axonometrie prodejny
půdorys 1np - návrh
půdorys 1np - stav
schwarzplan města Vysoké Mýto

GHÍČKÁRNA

Zadáním bylo navrhnout interiér nové prodejny Českého ghíčka; firmy, která se zabývá přepouštěním másla. Vzniká tak jedinečný produkt - Ghí.

V návrhu navazujeme na léty vybudovanou identitu společnosti, která odráží ideály firmy. Přátelské vztahy, dobrá práce, kvalitní produkt ~ projekt.

Parter při autobusovém nádraží nabízí možnost rekultivace. Přestavbou interieru docílíme světlý a vítací prostor, vřelý a hřejivý. Prodejnu Ghí s kavárenským koutkem.

Vzniká prostor, kde si lidé nekoupí jenom samotný produkt, ale také dobrou kávu, či něco k zakousnutí. Vůňě a kvalitní suroviny jsou hlavním motivem. Truhlářské výrobky na míru, jednotnost pararpetů I polic. Sklolaminátový custom made bar z dílny pana Průši jako veliká kostka másla, s logem Ghi. Nová dlažba, výmalba, jednoduchost.

Tým: LBNK architekti, sklolaminát od pana Průši (derekyacht.cz), grafika od Vojty Štěpánka (studiodruzba.cz)

HPP: 70 m2

GHÍČKÁRNA
rekonstrukce prodejny
Vysoké Mýto
studie + DSP 2021 / realizace 2021
01/01
vizualizace ze zahrady
koncepční schéma
vizualizace, detail fasády
vizualizace, detail fasády
vizualizace letního domku
pohled z ulice
axonometrie
půdorys 1np
půdorys 2np
pohled na střechu
řezy
schwarzplan města Vysoké Mýto

NOVOSTAVBA RD VYSOKÉ MÝTO

Pozemek o rozloze necelých 1000m2 je situován v rámci nově urbanizovaného území na vnitřní perfierii města Vysoké Mýto, m.č Za Pivovarem.

Hodnotou lokality je docházková vzdálenost centra, klid pro rodinné bydlení ve vyšším standardu s rekreačními místy “za domem”. Pozemek ze severu a východu sousedí s dalšími stavebními parcelami, z jihu je lemován širokým pásem obecní zeleně a zklidněnou obslužnou komunikací, za kterou se nachází parkové veřejné prostranství, to je pak centrem lokality. Ze západu pozemek lemuje další pruh obecní zeleně s mladým stromořadím a pěšina oddělující dva urbánní bloky.

Záměrem studie bylo najít společně s investory ideální variantu jejich nového rodinného bydlení, specifikovat náplň domu, velikosti a propojení jednotlivých místností, materialitu, najít způsob užívání domu i zahrady.

Navrhujeme nepodsklepený dům s ustoupeným druhým podlažím, reprezentativní, důstojný, solidní, ale přesto domácký a rodinný. Dům, do kterého budoou chodit rádi děti ze školy i rodiče z práce, zároveň dům, který se může stát i středobodem pracovních schůzek, rodinných oslav, uvnitř či venku, na zahradě, v obýváku, v bazénu, v zahradním domku.

Tým: LBNK architekti, konzultace Martin Kožnar (martinkoznar.cz) a Petr Obermann (VOPS ProArch s.r.o.), statika Martin Lerch (statika design s.r.o.), další profese externí

Zastavěná plocha: 238 m2
HPP: 341 m2
OP: 1360 m3

RD VYSOKÉ MÝTO
novostavba rodinného domu
Pražské předměstí, Vysoké Mýto
studie 2021 / DSP 2021-22
01/01
vizualizace domu
recepce
hala
pudorys 1np

NOVOSTAVBA SÍDLA FIRMY

Nacházíme se na rozhraní nízké starší blokové zástavby (rodinné dvojdomy v ulici Jeronýmova), areálové struktury sousedních škol a také přilehlých vícepodlažních bytových domů “novosadský dvůr”.

Z hlediska měřítka a urbánní struktury návrh navazuje právě na rodinné řadové dvojdomky, v jejichž pomyslném bloku se nachází dotčený pozemek č. 399/3. Osazením nové zeleně v severní části podporujeme rekreační charakter vnitrobloku a ponecháváme prostor pro parking šesti vozů v zasakovacím povrchu v jihozápadní části pozemku.

Samotný objekt se pak nachází v jihovýchodním rohu pozemku se vstupem z jihozápadu - přirozeně z ulice Jeronýmova.

Hlavní reprezentativní vstup vede přes recepci do příčné chodby, která umožňuje prosvětlení středového traktu a průchod severní fasádou na terasu.

Z uzavřeného obdélného půdorysu přízemí vystupuje až na východní hranu pozemku hmota zasedací místnosti, druhé podlaží je pak přísně obdélné.

Důraz je kladen na reprezentativní charakter objektu, ale i uživatelskou přívětivost prostředí - od zázemí s kuchyňkou, před sprchy až po terasy a balkony.

Konstrukci koncepčně uvažujeme zděnou, stropy monolitické železobetonové, případně v kombinaci se spirolly, extenzivní zelenou střechu.

NOVÉ SÍDLO FIRMY
Novostavba administrativní budovy
Nové Sady, Olomouc
studie 2022
01/01
axonometrie rekonstrukce řadový dům architektura LBNK architekti Olšany návrh
schema rekonstrukce řadový dům architektura LBNK architekti Olšany návrh
axonometrie rekonstrukce řadový dům architektura LBNK architekti Olšany návrh

REKONSTRUKCE ŘADOVKY OLŠANY

Zadáním bylo prozkoumat možnosti rekonstukce a najít vhodnou variantu budoucí podoby domu.

Objekt je v současnosti dvoupodlažní s nevyužitým podkrovím. Původní hloubka řadové zástavby byla postupně rozšiřována přístavbami a nánosy, od kterých bude nezbytné objekt očistit. Obdobná struktura sousedních domů umožňuje navázat na schéma rozšíření směrem do zahrady; to navrhujeme provést citlivým a odlehčeným způsobem.

Navrhujeme zachovat původní hmotu objektu, v návaznosti na diskusi s investorem však přepodkládáme nové skladby konstrukcí - od vybrání podlah (nyní bez patřičné izolace), přes částečné zateplení objektu, po nový trámový strop nad 2.NP a rovněž nový krov (s možností využití zdravých trámů stávající konstrukce). Navrhujeme nové schodiště; točité avšak pohodlné (ideálně broušené betonové) ve střední části dispozice a otevření obytného prostoru s kuchyní a jídelnou v patře směrem do zahrady, s rozšiřující terasouo, citlivou k sousední zástavbě a využívající jižní orieentaci.

Nový krov nabízí několik možností:
1/ otevření místností v 2.NP do krovu, což udělá celé patro vzdušnější a otevřenější (a také sníží náklady na nové konstrukce - nebude třeba obnovit strop nad 2.NP...naopak zvýšení nákladů na vytápění bude zanedbatelné; v každém případě je nezbytné provést novou izolaci střechy)
2/ vytvoření dalšího obytného či spacího patra v jednom z pokojů ve 2.NP
3/ zobytnění podkroví pro pracovnu / místnost pro hosty / případně úložné prostory nebo zkrátka prostorovou rezervu pro možné budoucí využití bez aktuálního zpřístupnění.

Zahrada není součástí návrhu, v jižní části se však předpokládá garáž a v pročištěné zahradě bychom navrhovali umístit čajový altán či zahradní domek umožňující celoroční využití zahrady.

Tým: LBNK architekti
Zastavěná plocha: 85 m2
HPP: 202 m2
OP: 510 m3

OLŠANY
rekonstrukce řadového RD
Olšany u Prostějova, Karlov
studie 2021
01/01
ulice sportovní
NÁVRH
STAV
stav situace
navrh situace

ULICE SPORTOVNÍ, VYSOKÉ MÝTO

Předmětem studie je návrh veřejného parkoviště sloužící primárně pro návštěvníky Městského stadionu ve Vysokém Mýtě na parcele číslo 2134 a 2135, KÚ Vysoké Mýto. Studie má sloužit jako závazný podklad pro navazující fáze DSP a DPS.

Příchod z města do ulice Sportovní se odehrává nově po štípané žulové kostce (6/8, ev. 8/10 v průjezdech), hlavní část vozovky zůstává ve stávající betonové dlažbě Klasiko. Chodník určený pro pěší odděluje od vozovky mírně vyvýšená betonová obruba (6-8cm). Vjezdy zůstávají ve výšce chodníku (priorita = chodci), jsou odlišeny jiným směrem kladení dlažby, příp. drobnou změnou formátu (o stupeň větší). Pruh kolmých parkovacích stání v propustné dlažbě vyplněné štěrkem je od hlavní části komunikace oddělen zatravňovacími betonovými dlaždicemi s pruhovým rastrem ve směru stání / resp. kolmo na vozovku.

Mezi stáními se objevují zatravněné ostrůvky s vysokými travinami - trvalkami a vždy jedním stromem (např. platan, bříza, či lípa - doporučujeme konzultovat před osazením s krajinářským architektem*kou). Rovněž podélná stání na opačné straně jsou lemována travinami, však bez stromu kvůli přítomnosti inženýrských sítí v této části ulice.

ULICE SPORTOVNÍ
návrh veřejného parkoviště / revitalizace
ulice Sportovní, Vysoké Mýto
studie 2022
01/01
axonometrie hangáru pro vzducholoď
detail konstrukce
axonometrie hangáru pro vzducholoď
axonometrie hangáru
axonometrie - detail - konstrukce
cylindr
foto model
situace

HANGÁR PRO VZDUCHOLOĎ

Ny-Ålesund je jedno z nejseverněji položených vědeckých pracovišť na planetě a zároveň jedno z nejdůležitějších center polárního výzkumu. Mnohá atmosférická měření dnes probíhají z helikoptéry, což je neekonomické i neefektivní a tento způsob by mohl být nahrazen udržitelnějším měřením ze vzducholodi. Návrh vzducholodníhoo hangáru ctí půdorysnou stopu dřevěného hangáru, z nějž ve třicátých letech startovaly první lety přes severní pól.

Návrh řeší především tyto problémy:
- založení na svahu v arktických podmínkách permafrostu, tedy dotýkat se co nejméně země a udržovat hlavní konstrukce nad zemí kvůli sněhové pokrývce
- překlenutí velkého rozponu přes celý hangár bez vnitřních podpor
- otevírání vrat a návaznost na kolejiště - dráhu sloužící pro přistání / vzlet vzducholodi
- modularita a prefabrikovatelnost konstrukce - přeprava za polární kruh a snadná montáž.

Hangár se dotýká země jen na několika místech - je bodově založen na pilotách přes elastomerová ložiska v podélné ose stavby a kotven táhly po stranách. Celý spočívá na masivním roznášecím ocelovém roštu s vylehčovacími otvory, podobajícímu se trupu lodi či rámu letadla. Směrem vzhůru se konstrukce odlehčuje, rozměry i geometrie struktury se řídí potřebami provozu hangáru a vědeckotechnického zázemí a místními klimatickými podmínkami. Temperované a vytápěné prostory pro ubytování a výzkum, na bázi sklolaminátových prefabrikovaných buněk, jsou vsunuty do rozponu roznášecí trubkové konstrukce "koz", která spojuje podlahový rošt se střechou z prostorové příhradoviny typu Mero se sklolaminátovou fasádou. Napříč stavbou a jednotlivými typy konstrukce prostupuje užití platónských těles a jejich geometricko-statických výhod.

Vojtěch Rudorfer, diplomová práce v atelieru prof. Mirko Bauma (+ asistent Vojtěch Hybler), FA ČVUT
Zastavěná plocha: 4 048 m2
HPP: 4 048 m2
OP: 64 800 m3

HANGÁR PRO VZDUCHOLOĎ
Ny-Ålesund, Špicberky
diplomová práce 2020
Vojtěch Rudorfer
01/01
vizualizace exterieru
řezy Panský mlýn
pohled na turbínové domky
vizualizace exterieru - Panský Mlýn
foto stav - Panský mlýn
koncepce
koncept
situace 1:2000
situace 1:500
situace 1:200
půdorys 1np
půdorys 2np
půdorys 3np
půdorys 4np
půdorys 5np

PANSKÝ MLÝN

Hlavním cílem bylo oživení a zpřístupnění celého areálu obyvatelům města. Očistit mlýn od přístaveb a propojit tak dvůr, zahradu a řeku. Mlýn je tak výraznou a krásnou budovou, že není potřeba jí konkurovat, ale naopak ji vyzdvihnout. To si myslím i o samotném provozu okolních budov. Mlýnské stroje, turbíny a katry, májí být hlavním motivem.

S myšlenkou znovuobnovení výroby jsem začal přemýšlet nad provozem, který by nebyl tak nákladný, nezabral prostor celé mlýnice a vznikl by jedinečný produkt. Technologie mletí obilí dnešní doby funguje na stejném principu jako před sto lety. Za pomocí válcových stolic, kapsových dopravníků, rovinných vysévačů a dalších strojů pro čistění a filtrování zrn. Právě tyto stroje využívané pro čištění, filtrování a loupání zrna zabírají v objektu velkou část prostoru a zvyšují náročnost provozu.

Rozhodl jsem se tedy pro provoz mletí neobilovin, přesněji luštěnin, u kterých tato velká část strojů není potřeba. Jedná se tedy o nové druhy mouky, například hrachová, cizrnová, nebo kaštanová. Provoz jsem zmenšil a využívám jednu válcovou stolici pro samotné mletí, rovinný vysévač, velký zásobník, část dvojitého kapsového dopravníku, pytlovací lávky a doplňuji balící linku. Provoz funguje na principu import a export. Přijímám hrubý produkt a vyvážím hotový produkt nabalíkovaný na paletách do prodejen bez větších prostor pro skladování.

Jako pohon pro stroje využívám vodní energie pomocí Francisovy turbíny, která byla přestavěna na malou vodní elektrárnu. Dříve byl celý mlýn poháněn soustavou řemenů a transmisních hřídelí, dnes ale můžeme ke každému repasovanému stroji umístit samostatný elektromotor a zabránit i případné nehodě s řemeny. Mlýn tedy bude znovu mlýnem, stroje dostanou zpátky svoji důstojnost a z budovy se stává atraktivní prostředí pro návštěvu.

Radek Schwab, diplomová práce v atelieru prof. Stempela na FA ČVUT
zastavěná plocha: 850 m2
HPP: 1970 m2
OP: 8400 m3

PANSKÝ MLÝN
Vysoké Mýto
diplomová práce 2021
Radek Schwab
01/01